Publicerad: 19 december 2019

Nyhet

Rätt att organisera om arbetet för rent vatten

En statlig utredning föreslår att Sveriges arbete för rent vatten organiseras om och att vattenmyndigheterna läggs ner. Regering och riksdag bör genomföra reformen, anser SKR.

illustration

– Utredningens förslag är i linje med den förändring som SKR förespråkar och arbetar för. Det är positivt att vi har fått gehör, säger SKR:s ordförande Anders Knape.

Utredningen har sett över den så kallade vattenförvaltningen, det vill säga organisationen för det arbete som myndigheter, kommuner och andra aktörer utför för att säkra rent och bra vatten i sjöar, vattendrag, hav och grundvatten.

– Vattenförvaltningen fungerar inte. Den behöver reformeras. Det är en förutsättning för att vi ska klara de krav som EU ställer på god vattenkvalitet, säger Anders Knape.

Vattenmyndigheter läggs ner

I dag har fem regionala vattenmyndigheter och dess beslutande organ, vattendelegationerna, ansvaret att ta fram åtgärdsprogram som pekar ut vilka insatser som bland andra kommuner och kommunala vattenbolag behöver genomföra för att förbättra kvaliteten i yt- och grundvatten i enlighet med EU:s krav. Men åtgärdsprogrammen är dåligt förankrade med kommuner, de saknar prioriteringar och det finns ingen statlig finansiering.

Utredningen föreslår att vattenmyndigheterna läggs ner. Vattenförvaltningen föreslås få samma organisation som den för miljöfrågor, med en nationell myndighet, länsstyrelser som regionala myndigheter och kommuner med ansvar för det lokala arbetet.

Riksdagen bör besluta om handlingsplan

SKR anser att vattenförvaltningen måste få en starkare politisk förankring och styrning såväl nationellt som lokalt och regionalt. Förbundet anser att det är särskilt viktigt att:

  • Riksdagen beslutar om en nationell handlingsplan.
  • Regeringen beslutar om strategiska åtgärdsprogram som bygger på riksdagens beslut.
  • Kommuner och kommunala vattenbolag gör operativa åtgärdsplaner och samverkar med länsstyrelserna som även ger underlag för statliga beslut.

– Vi förutsätter att kommunerna får finansiering för de åtgärder som staten anser att kommunerna ska ansvara för, säger Anders Knape.

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!