Publicerad: 4 april 2018

Nyhet

Rapport av arbetet för psykisk hälsa 2017

SKL har lämnat en rapport till regeringen om vad som gjorts inom överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017”. Behov av långsiktiga satsningar kvarstår.

Foto

Ing-Marie Wieselgren.

 – Psykisk hälsa är vår tids stora hälsoutmaning. Våra välfärdstjänster har svårt att hålla jämna steg med efterfrågan trots stora satsningar från aktörer på alla nivåer och hårt arbete från berörda personalgrupper, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef på avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Överenskommelsen omfattade 885 miljoner kronor varav 816 miljoner var stimulansmedel till kommuner och landsting. En ny överenskommelse har tecknats för 2018 (se mer under läs vidare).

Några slutsatser i rapporten

  • För att möta barns och ungas behov behövs verksamheter som både är lätta att hitta och lätta att få tid hos som dessutom kan erbjuda högkvalitativa insatser. SKL ser därför ett behov av satsningar inom skola/förskola och föräldrastöd och vi vill här understryka skolans roll tillsammans med socialtjänsten och hälso- och sjukvården i detta arbete.
  • Enligt försäkringskassan står psykisk ohälsa för 46 procent av alla pågående sjukskrivningar. Därför finns det även ett behov av att utveckla en första linje avseende psykisk ohälsa i primärvården för vuxna. Fortsatta insatser behövs även riktas till arbetsgivarna för att uppnå ett än mer utvecklat och omfattande förebyggande arbete.
  • I takt med att den psykiska ohälsan ökar i stora grupper finns en risk att vi tappar bort de personer som har de största behoven av vård och stöd. Exempelvis finns tendenser till att de extra insatser personer med psykisk sjukdom behöver vid somatisk vård, exempelvis cancer, uteblir.
  • Även om området psykisk hälsa behöver tillföras ytterligare ekonomiska resurser finns skäl att tro att en klokare och mer systematisk användning av befintliga resurser kan ge proportionellt större effekter. Parallellt med att resurser tillförs måste också ett kraftfullt stöd till utvecklingsarbete finnas.
  • SKL ser också ett tydligt behov av fortsatta långsiktiga, förutsägbara satsningar på området psykisk hälsa/ohälsa dels på grund av att området är eftersatt och dels på grund av en snabb kunskapsutveckling och ett stort behov av samordning mellan landsting, kommuner, myndigheter och civilsamhället.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!