Publicerad: 26 januari 2016

Nyhet

Primärvårdspatienter i stort nöjda

Bra bemötande, lätt att ställa frågor till doktorn och begripliga svar. Åtta av tio personer rekommenderar sin hälso- och vårdcentral till någon annan.

Resultaten visar även att en stor del av patienterna upplever bemötandet som väldigt gott. Däremot är man mindre nöjd med kontinuitet och koordinering. 17 procent av de tillfrågade uppger exempelvis att de inte fick träffa den läkare de önskade vid sitt senaste primärvårdsbesök.

Hans Karlsson, avdelningschef, SKL

– Patienterna är över lag positiva till primärvården vilket är glädjande, men vi ser även områden där vi måste bli mycket bättre. Landstingen och regionerna, men framför allt hälso- och vårdcentralerna har nu ett omfattande och värdefullt material att använda som grund för förbättringsarbete. Ett material som även ska ses som en viktig del i att stärka patienternas ställning i hälso- och sjukvården, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Det är landstingen och regionerna själva som driver och finansierar arbetet med patientenkäter, med SKL som samordnare.

– Jag är glad att landstingen samarbetar på detta sätt. Vi behöver veta vad patienterna tycker för att kunna fortsätta förbättra vården. Jag hoppas landstingen och även kommunerna fortsätter att samordna sig på fler områden, säger Lena Micko, ordförande, SKL.

Män mer nöjda

Läkare kollar blodtrycket på en patient.

Resultaten visar att män upplever att deras behov blivit tillgodosedda i större utsträckning än kvinnor. När det gäller kommunikationen är personer i åldern 65 år och äldre mest positiva. Minst nöjda är patienterna i åldersklassen 25-34 år. Patienterna i åldersklasserna 45-64 och 65-74 är minst positiva med den upplevda kontinuiteten.

Mer än en tredjedel av alla som besvarat enkäten har lämnat kommentarer och synpunkter utöver de frågor som ställs i enkäten vilket tillför undersökningen ytterligare en dimension.

"Jag tycker att det var en jättehärlig atmosfär på vårdcentralen. De som hjälpte mig var snälla och trevliga mot mig. Jag skulle rekommendera den vårdcentralen till andra."

Kommentar i enkäten.

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Svarsfrekvensen i årets primärvårdsundersökning är lägre än vid föregående mätning, 41 procent 2015 jämfört med 53 procent 2013, men resultaten är resultaten är statistiskt säkerställda och har en god representativitet på nationell- och landstings/regionnivå.

Den svarsfrekvens som undersökningen uppnått ligger på samma nivå som liknande befolkningsundersökningar genomförda av Statistiska centralbyrån (SCB). Inför mätningen 2015 togs en ny enkät fram för att på ett ännu bättre sätt fånga patienters upplevelser av vården men även för att kunna följa upp efterlevnaden av patientlagen.

Redovisning av resultaten ser därmed annorlunda ut än tidigare år. Nytt för i år är även ett större fokus på att öka andelen digitalt besvarade enkäter. Det har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling från patienter till hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Ta del av resultaten i patientenkäten

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!