Publicerad: 29 januari 2018

Nyhet

Positivt med ny bastjänstgöring för läkare

SKL välkomnar en ny bastjänstgöring för läkare. Läkarutbildningen behöver förändras för att bättre möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård.

Ulf Olsson

Ulf Olsson

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar en förändrad läkarutbildning och en ny bastjänstgöring för läkare. Befolkningens behov av sjukvård förändras och läkarutbildningen behöver i större utsträckning möta dagens och framtidens behov och förväntningar.

− Nu krävs en nära samverkan och dialog mellan hälso- och sjukvårdens huvudmän, Socialstyrelsen och lärosätena så att läkarutbildningen, bastjänstgöringen och specialiseringstjänstgöringen får ett ändamålsenligt innehåll. Det är till exempel viktigt att frågor om psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar ges tillräckligt med utrymme både i den nya läkarutbildningen och i utformningen av bastjänstgöringens lärandemål, säger Ulf Olsson, ordförande för Förhandlingsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.

I Socialdepartementets promemoria Bastjänstgöring för läkare (DS 2017:56) föreslås att en ny bastjänstgöring (BT) för läkare införs, samtidigt som den tidigare AT-tjänstgöringen avskaffas. Förslaget är tänkt att gälla ihop med Läkarutbildningsutredningens (SOU 2013:15) förslag om att blivande läkare inte längre behöver genomgå AT-tjänstgöring för att få läkarlegitimation, utan detta sker efter avlagd examen från läkarutbildningen.”

I sitt remissvar tillstyrker SKL införandet av en bastjänstgöring för läkare, men framför vissa invändningar mot förslagets utformning.

− Det behöver förtydligas att den nya bastjänstgöringen är en fristående tjänstgöring som föregår anställningen som ST-läkare med inriktning mot en viss specialitet och att det, liksom för dagens AT, bör finnas möjlighet till anställning för viss tid, säger Ulf Olsson.

SKL framhåller också att regelverket kring bastjänstgöringen behöver vara tillräckligt flexibelt för att utformning och innehåll ska kunna anpassas efter framtida behov och regionala förutsättningar. SKL avstyrker därmed förslagen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utfärda detaljerade instruktioner i form av handböcker för bastjänstgöringen och specialiseringstjänstgöringen och att i detalj reglera hur bedömningen av uppnådd kompetens ska gå till.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!