Publicerad: 2 mars 2018

Nyhet

Positiva resultat i enkät inom funktionshinderområdet

En ny nationell undersökning till brukare inom funktionshinderområdet visar att nio av tio trivs på sina boenden.

Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén-Thulin

– Det är bra att enkäten fått sådant genomslag och att dubbelt så många brukare kom till tals i år. Det är också roligt att så många är nöjda med insatserna och att resultaten är stabila och till och med något bättre 2017 än 2016, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL).

Fyra kvalitetsområden

Fyra kvalitetsområden har mätts i undersökningen: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Resultaten är positiva. 86 procent av de tillfrågade uppger att de trivs på sina boenden, vilket är en ökning med 14 procentenheter jämfört med 2016.

Fördubbling av svar

Sammanlagt har drygt 16 000 svar inkommit från brukare, vilket är en fördubbling jämfört med 2016. Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Mestadels positiva svar

Till stor del är resultaten positiva, bland annat säger 91 procent av brukarna med boendestöd enligt socialtjänstlagen, att de tycker att personalen bryr sig om dem. Dock svarar kvinnor i bostad med särskild service enligt (SoL) att de är mindre nöjda och mer otrygga, både jämfört med resultat i andra enkäter och jämfört med män med samma insats.

– Resultaten är stabila och något bättre än tidigare om man ser till helheten. Däremot är det allvarligt att kvinnor på vissa boenden känner sig mindre trygga jämfört med män, även om det stora flertalet känner sig trygga, säger Åsa Furén-Thulin.

I undersökningen är de 16 000 svaren direkt från brukaren. Inga svar från företrädare eller anhöriga tillåts. En anledning till det höga deltagandet är sannolikt att brukaren kunnat få frågan uppläst på dator eller surfplatta. Brukaren har också kunnat få stöd i besvarandet av en oberoende frågeassistent.

Resultaten finns publicerade i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. Undersökningen har tagits fram i samarbete med Rådet för kommunala analyser (RKA). Även Vårdföretagarna och Famna har medverkat.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!