Publicerad: 20 juni 2018

Nyhet

Överenskommelser mellan SKL och MSB om civilt försvar

SKL har slutit två överenskommelser med MSB om kommuners, landstings och regioners arbete med civilt försvar. För landsting och regioner omfattar överenskommelsen även krisberedskap.

Vesna sakar hand med MSB:s GD Dan Eliasson.

Foto: Thomas Henrikson

– En viktig del i överenskommelserna är statens ansvar för att tillhandahålla stöd i form av till exempel vägledningar och utbildningar. Det är en förutsättning för att det civila försvaret ska kunna byggas upp på ett likartat sätt. Det är även viktigt att kommuner, landsting och regioner involveras i framtagandet av detta stöd, säger Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I statsbudgeten för 2018 har staten avsatt 100 miljoner kronor årligen för kommunernas arbete med civilt försvar och 30 miljoner kronor årligen för landstingens och regionernas arbete. Kommuner, landsting och regioner i militärstrategiskt viktiga områden får en större andel av finansieringen.

Uppgifter för civilt försvar

Prioriterade uppgifter för kommuner, landsting och regioner för arbetet med civilt försvar:

  • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
  • Säkerhetsskydd
  • Krigsorganisation och krigsplacering av personal

Beredskapsförberedelserna ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats. Vägledningar och utbildning är en förutsättning för att kommuner, landsting och regioner ska kunna starta upp sitt arbete.

– Nu läggs en grund för att kommuner, landsting och regioner ska komma igång med arbetet med civilt försvar, säger Vesna Jovic.

Krisberedskap

För landsting och regioner omfattar överenskommelsen även arbetet med krisberedskap. För detta arbete har regeringen anslagit en ersättning till landsting och regioner om totalt 30 miljoner kronor per år, vilket är en ökning från tidigare 10 miljoner kronor. Eftersom ersättningen till landsting och regioner är lägre än kostnaderna för det krisberedskapsarbete de redan genomför kommer kraven på rapportering att vara mindre omfattande nu än tidigare.

För kommunerna finns det redan en överenskommelse om arbetet med krisberedskap.

  • Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar gäller perioden 2018-2020 och omfattar 100 miljoner kronor årligen.
  • Överenskommelsen om landsting och regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar gäller perioden 2018-2020. Den omfattar 30 miljoner kronor årligen för arbetet med civilt försvar och 30 miljoner kronor årligen för arbetet med krisberedskap.
  • Överenskommelserna omfattar ekonomisk ersättning för de uppgifter som kommuner och landsting åläggs i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
  • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och landsting ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!