Publicerad: 28 december 2017

Pressmeddelande

Överenskommelse om barnhälsovård och sällsynta sjukdomar

SKL och regeringen har slutit en ny överenskommelse för att utveckla hälso- och sjukvården. Den fokuserar bland annat på barnhälsovården och vården för patienter med sällsynta sjukdomar.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Satsningen på barnhälsovården bygger på den budgetöverenskommelse som slöts mellan regeringen och Vänsterpartiet

- Med inspiration från lyckade exempel som Rinkebyprogrammet ska vi nu bygga ut hembesök och annan barnhälsovård för att fler barn ska kunna växa upp en med en god hälsa, få bli vaccinerade och även ha en god tandhälsa, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Det är glädjande att vi har en överenskommelse med regeringen om satsningen på barnhälsovården. För barn som har sämre hälsa, tandhälsa och en lägre vaccinationstäckning, ofta i socioekonomiskt utsatta områden, kan satsningen på sikt leda till att alla barn får bättre möjligheter att uppnå en god och jämlik hälsa, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL.

120 miljoner kronor ska fördelas till landsting och regioner för att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden (åldersgrupp 0–6 år).  Den uppsökande verksamheten ska baseras på frivillighet och kan utgå från lokala modeller till exempel Rinkebyprogrammet.

Det kan bland annat handla om att:

  • informera föräldrar om nyttan med vaccination och även bemöta felaktig information och rykten som sprids om vaccinationer
  • informera föräldrar om hur man uppnår en god tandhälsa och betydelsen av goda tandvårds- och levnadsvanor
  • samtala kring barnens och familjernas levnadsvanor och förebyggande av psykisk ohälsa, övervikt och kroniska sjukdomar hos barn, samt skadeförebyggande insatser och ge råd och stöd kring amning och andra aktuella frågor.

I överenskommelsen finns också satsningar på en långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta sjukdomar. Målet med denna satsning på området sällsynta sjukdomar är att skapa ökade förutsättningar för en god, jämlik och tillgänglig vård med patienten i centrum.

För att åstadkomma detta vill regeringen stärka de befintliga vårdstrukturerna, stärka och utveckla den nationella samordningen samt stärka patientperspektivet när det gäller vård och behandling av personer med sällsynta sjukdomar.

- Även om varje enskild diagnos är ovanlig, är det många i Sverige som lider av sällsynta sjukdomar. Det är viktigt att vi får en långsiktig struktur för att utveckla vården på detta område, säger socialminister Annika Strandhäll.

Den innebär att det under 2018 ska göras tre konkreta insatser för att bygga en långsiktig struktur på området:

  • 6 miljoner kronor ska fördelas till de sex medicinska centrum för sällsynta diagnoser som finns i Sverige.
  • 1,5 miljoner kronor ska gå till SKL för att förbereda för att nationell samordning av sällsynta sjukdomar från 2019 inrättas inom ramen för landstingens gemensamma programområdesstruktur för kunskapsstyrning. Den nationella samordningen ska öka förutsättningarna för en sammanhållen vårdkedja i vård som rör sällsynta diagnoser. I arbetet ingår att utarbeta grundläggande kriterier för verksamheten vid centrumen för sällsynta diagnoser. SKL ska i detta arbete ha en referensgrupp med relevanta aktörer där både professions- och patientperspektivet är representerat. Från 2019 är denna funktion tänkt att ersätta den nationella funktion för samordning, koordinering och informationsspridning inom området som Socialstyrelsen till och med 2018 upphandlat på regeringens uppdrag.
  • Regeringen avser även att tillföra Socialstyrelsen medel under 2018 för att fördela som statsbidrag till organisationer, för en mer patientcentrerad vård för patientgruppen med sällsynta sjukdomar.

Utöver dessa två områden finns också några övriga delar i överenskommelsen, som rör bland annat förbättrad läkemedelsinformation, patientsäkerhet och uppföljning inom primärvården.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!