Publicerad: 30 mars 2016

Nyhet

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2015

Vården och omsorgen om äldre fortsätter att förbättras. Allt fler kommuner använder kvalitetsregister och risker upptäcks och åtgärdas i högre grad.

Rapporten Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre

Men fortfarande finns stora skillnader. Det gäller både mellan kommuner och landsting/regioner liksom mellan mäns och kvinnors upplevelse av kvaliteten.

2015 års öppna jämförelser – den sjätte gemensamma rapporten från SKL och Socialstyrelsen – visar att det är allt fler kommuner som använder kvalitetsregister i kommunal hemsjukvård.

Håkan Sörman, vd, SKL.

– Detta är ett sätt att förstärka patientsäkerheten i kommunal hälso- och sjukvård. Fler och fler kommuner och enheter arbetar kunskapsbaserat, genom att registrera, mäta och följa upp insatser och åtgärder i olika kvalitetsregister. Detta ger en säkrare och bättre vård och omsorg, säger Håkan Sörman, VD, SKL.

Skillnader mellan kvinnor och män

Resultatet visar skillnader mellan män och kvinnor på många indikatorer, både i hemtjänst och särskilt boende, men också för de indikatorer som speglar den sammanhållna vården och omsorgen om äldre. Det finns också en spridning mellan kommunernas resultat.

– Jag hoppas att alla som behöver samordna sina insatser kring den äldre nu analyserar resultaten. Inte minst viktig är en gemensam analys mellan kommun och landsting/regioner och mellan olika yrkesgrupper, säger Håkan Sörman och fortsätter:

– Det är en självklarhet att alla äldre ska få likvärdig vård och omsorg, oavsett vilket kön de har. Vi kan inte prata om hög kvalitet i verksamheten om det finns stora könsskillnader som inte har rent medicinska orsaker.

Resultatet i korthet

  • Både män och kvinnor över 65 år är fortsatt nöjda med sin hemtjänst eller sitt särskilda boende. 89 procent med hemtjänst och 82 procent i särskilt boende är mycket eller ganska nöjda. Kvinnorna är något mer nöjda än männen.
  • Män med hemtjänst är mer nöjda med tillgängligheten till hemtjänstpersonal, sjuksköterska och läkare jämfört med kvinnor med hemtjänst. 47 procent av männen anger att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med personal jämfört med 44 procent för kvinnorna.
  • Knappt hälften, 48 procent, uppger att de är nöjda med boendemiljön i det särskilda boendet. Kvinnor är något mer nöjda än män.
  • Antalet fallskador för kvinnor och män över 80 år är oförändrat jämfört med tidigare år, och det är fortsatt stora skillnader mellan kvinnor och män. 69 kvinnor per 1000 invånare över 80 år får skador efter fall, jämfört med 48 män per 1000 invånare över 80 år.
  • Funktionsförmågan 12 månader efter stroke har förbättrats jämfört med förra året, men den har förbättrats mer för män än för kvinnor. 77 procent av männen och 61 procent av kvinnorna över 65 år uppger att de är oberoende av hjälp 12 månader efter stroke.
  • Det finns olika mönster när det gäller förskrivning av läkemedel till kvinnor och män över 75 år i ordinärt och särskilt boende. Kvinnor i ordinärt boende får i högre utsträckning än män minst ett olämpligt läkemedel. Det finns också geografiska skillnader i förskrivning av läkemedel. På kommunnivå varierar andel personer över 75 år som bor i särskilt boende som har 10 eller fler läkemedel mellan 8,6 procent i den kommun med lägst andel till 45 procent i den kommun med högst andel. 

Tabellbilaga (Excel 97-2003, nytt fönster)

Tabellbilaga könsuppdelad (Excel 97-2003, nytt fönster)

Rapporten Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2015 bygger på statistik, enkätdata och annan information från kommuner, landsting och regioner. Syftet med Öppna jämförelser är bland annat att skapa öppenhet och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg om äldre, och bidra till förbättring och lärande. Rapporten vänder sig huvudsakligen till beslutsfattare i både kommuner och landsting.

I årets rapport presenteras 31 indikatorer och 15 bakgrundsmått. Flera indikatorer är nya eller har omarbetats, vilket inte gör det möjligt att jämföra dessa med tidigare år.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!