Publicerad: 27 oktober 2015

Nyhet

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd visar bättre kvalitet

Korta väntetider på socialkontoren och ökad systematisk uppföljning för människor i behov av snabbt stöd. Det framgår av Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd.

I samverkan med SKL publicerar Socialstyrelsen Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd. Jämförelserna innehåller data och enkätsvar från landets kommuner.

Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2015

Håkan Sörman, vd, SKL

Flera områden visar på positiva resultat. För andra året i rad ökar formaliserad samverkan med andra myndigheter och väntetider för nybesök är fortsatt korta. Drygt nio av tio kommuner erbjuder ett personligt besök senast inom två veckor efter att en första kontakt är tagen. Brukarundersökningar har genomförts i större utsträckning, men det är fortfarande bara knappt hälften av landets kommuner som har genomfört brukarundersökningar de senaste två åren.  

– Medborgarnas åsikter är viktiga underlag för kommunernas utvecklingsarbete. I år arbetar även SKL och Rådet för kommunala analyser (RKA) med en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen där ett 80-tal kommuner har anmält intresse, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Bättre uppföljning behövs

Drygt hälften av kommunerna använder standardiserade bedömningsmetoder för att bedöma enskilda personers situation och behov av insats. Nu gör 8 av 10 kommuner individuella uppföljningar, vilket är en ökning med nio procentenheter från föregående år. Det är fortfarande en lägre andel kommuner som följer upp bidragstagarna på gruppnivå, vilket är ett viktigt underlag för verksamhetsutveckling.

– Att socialtjänsten gör systematiska uppföljningar är en framgångsfaktor i arbetet för att förebygga och bryta ett beroende av ekonomiskt bistånd. Det är ett mycket viktigt område för kommuner att arbeta vidare med, säger Håkan Sörman.

Årets jämförelser är de femte i ordningen inom ekonomiskt bistånd. SKL anordnar därför en konferens i december 2015, där bland annat de viktigaste resultaten från 2015 och utvecklingen över tid presenteras.

  • Andelen barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd har under åren 2010-2014 varierat mellan 7,0 till 7,4 procent. År 2014 är andelen barn i familjer med långvarigt bistånd (minst 10 månader under ett kalenderår) 2,7 procent – cirka 54 000 barn.
  • Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd i befolkningen– cirka 69 000 – har minskat till 7,7 procent år 2014 jämfört med 8,0 procent år 2013.
  • Andelen biståndsmottagare i befolkningen – ca 429 000 – ligger oförändrat på 4,4 procent jämfört med föregående år. Det finns stora skillnader mellan landets kommuner. Några stadsdelar i storstäderna har den största andelen biståndsmottagare.
  • Andelen som får långvarigt ekonomiskt bistånd (minst 10 månader under ett kalenderår) är oförändrat för de tre senaste åren. Mellan 2010- 2014 har dock andelen ökat från 31,7 till 36,4 procent.
  • Andelen som får ekonomiskt bistånd minst 27 månader under tre år är oförändrad år 2014 jämfört med föregående år. Mellan 2010 - 2014 har dock andelen ökat från 18,6 till 23,8 procent.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!