Publicerad: 16 mars 2018

Nyhet

Öppen förskola för språkstöd och integration

För att kommunerna ska få stöd i hur de kan samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledighet avser SKL och regeringen att ingå en överenskommelse.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

SKL och regeringen vill att fler nyanlända barn och barn med utländsk bakgrund ska gå i förskolan samt att sysselsättningen hos utrikes födda kvinnor ska öka. Regeringen och SKL vill stödja kommunerna i hur de kan samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledigheten.

– Fler barn till utrikes födda föräldrar behöver gå i förskola och barnens föräldrar, inte minst kvinnorna, behöver lära sig svenska. Med öppna förskolor som arena för språkstöd och integration, vill vi öka deltagandet i förskolan och påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– En bra förskola lägger grunden för lärandet. Insatser för att fler ska gå i förskola och fler föräldrar ska få jobb och egenmakt bryter ojämlikhet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

För nyanlända barn är förskolan ofta ett av de första mötena med det nya landet. Förskolan spelar därför en viktig roll i en trygg etablering. Forskning visar också att barn som har gått i förskolan lyckas bättre i skolan än de som inte har deltagit.

Samtidigt behöver sysselsättningsgraden hos utrikes födda öka, särskilt bland kvinnor. Regeringens jämställdhetsmål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, och likvärdiga möjligheter och incitament att etablera sig i arbets- och samhällslivet. En samordnad verksamhet innebär att barn kan få en introduktion till förskolan samtidigt som deras föräldrar får stöd i språkinlärning och etablering i arbets- och samhällslivet.

SKL ska kartlägga kommuners behov och förutsättningar, och se hur denna typ av verksamhet bedrivs redan i dag. Utifrån kartläggningen ska SKL ta fram vägledning för hur kommuner kan samordna öppen förskola med stöd i språkinlärning och etablering.

För insatsen har regeringen avsatt fem miljoner kronor för 2018. Regeringen beräknar att avsätta motsvarande belopp både 2019 och 2020.

Inom ramen för överenskommelsen ska SKL bland annat:

  • kartlägga hur kommuner redan idag bedriver öppen förskola enligt syftet i satsningen samt identifiera kommuners behov och förutsättningar att driva sådan verksamhet.
  • kartlägga och sprida exempel på hur kommuner kan samordna öppen förskola och vara ett stöd i språkinlärning samt stöd till etablering i arbets- och samhällslivet.
  • sprida information om det statsbidrag som finns att söka för kommuner.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!