Publicerad: 16 januari 2018

Nyhet

Ökade kostnader för förslag om stärkt barnperspektiv

Förslag som tydliggör och stärker barns rättsliga ställning i skyddade boenden har lämnats till regeringen. Flera av förslagen är bra men kostnaderna blir högre och måste kompenseras.

Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén-Thulin

Utredningen ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende” har lämnat sitt förslag till regeringen.

Dagens lagstiftning innebär att kommunerna ställs inför en rad svårigheter när de ska handlägga dessa ärenden. Exempelvis krävs båda vårdnadshavarnas samtycke för att socialnämnden ska kunna fatta beslut om skyddat boende för ett barn. Dessutom krävs båda vårdnadshavarnas samtycke när barnet ska byta skola till följd av vistelsen i det skyddade boendet. SKL välkomnar därför att utredningen har lämnat förslag till möjliga lösningar på bland annat dessa problem.

– Vi har under utredningsarbetet lyft fram vikten av goda förutsättningar för samverkan med idéburna organisationer, bland annat kvinnojourerna. Här finns lång erfarenhet av och stor kunskap om insatser för våldsutsatta kvinnor och barn, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Utifrån SKL:s beräkningar av utredningens förslag, kommer de att medföra betydligt högre kostnader för kommunerna än vad utredningen har räknat med. Principen om full kostnadstäckning måste självfallet gälla, säger Åsa Furén-Thulin.

SKL:s expert i utredningen har lämnat ett särskilt yttrande som berör frågan om finansiering av utredningens förslag.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!