Publicerad: 1 december 2016

Nyhet

Nytt avtal klart för vården

Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta har tillsammans med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna idag enats om ett nytt avtal för vården. Avtalet ger medarbetarna tid för återhämtning och verksamheterna möjlighet att ge bästa möjliga vård dygnet runt.

Undertecknande av avtla mellan SKL/Pacta och Vårdförbundet/Fysioterapeuterna

− Det är glädjande att vi tillsammans med våra fackliga motparter enats om ett nytt avtal. Vi har arbetat intensivt under ett års tid och avtalet är en stor framgång för vården i Sverige men också för oss som parter, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Parterna har under förhandlingarna gått från målsättningen att sluta en principöverenskommelse om arbetstider till att underteckna ett helt nytt avtal. Enligt parternas gemensamma avsiktsförklaring som antogs i december 2015  var detta enligt tidplanen något som skulle ske först den 30 november 2017.

Avtalet från december 2015

− Det är bra att vi får ett heltäckande avtal som sträcker sig ända fram till mars 2019. Det ger våra medlemmar ökad möjlighet till långsiktig planering av verksamheten, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Förändringarna i arbetstidsbestämmelserna ger bra förutsättningar för vila och återhämtning, vilket i sin tur leder till tryggare och säkrare vård. Tillsammans med en fortsatt samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund ger avtalet parterna goda förutsättningar att stärka arbetsmiljön och framtida rekrytering till vårdsektorn.

Parterna har vidare träffat en principöverenskommelse om turordning och lokal omställning. Överenskommelsen innebär en möjlighet för arbetsgivaren att sätta in tidiga åtgärder i syfte att behålla medarbetare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Fakta om avtalet

  • Avtalet gäller cirka 110 000 medarbetare inom vården och inkluderar bland annat sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och fysioterapeuter.
  • Avtalet gäller från 1 december 2016 till 31 mars 2019. Avtalet förlänger gällande avtal som centralt är utan siffersatta nivåer.
  • Nya arbetstidsbestämmelser införs för medarbetare som arbetar i rotation (medarbetare som roterar mellan dag- och nattjänstgöring, sön- och helgdag eller till vardag och helgdag). Arbetstiden sänks också för de som arbetar ständig natt i landsting och regioner.
  • De centrala parterna har åtagit sig att utarbeta riktlinjer och rekommendationer om verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning som beaktar hälsosam arbetsmiljö.
  • När det gäller kommunanställda är parterna överens om att gemensamt kartlägga förutsättningarna vid nattarbete för sjuksköterskor i kommunsektorn och hur tjänstgöringen påverkas av vårdens utveckling. Arbetet ska vara klart i november 2018.
  • Parterna ska gemensamt inventera tillgången på specialister samt kartlägga hur förekomsten och utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling. En del i arbetet ska särskilt fokusera på förutsättningarna för specialisering vad gäller biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och fysioterapeuter.
  • I avtalet betonas att det är sjukvårds­huvudmannen som ansvarar för att varje medarbetare har den kompetens som krävs för att fullgöra sina arbetsuppgifter och ges förutsättningar för kompetensutveckling. Detta ska formuleras i individuella utveck­lingsplaner som inkluderar fortbildning.
  • De centrala parterna har enats om ett samsynsdokument för utbildningsanställningar. Parterna ska följa upp och utvärdera formen för och utvecklingen av utbildningsanställningar samt antal, fördelning och inriktning. Fokus ska även läggas på hur utbildningsanställningar kan bidra till att stärka specialistsjuksköterskans roll i vården.
  • Sjuksköterskor ges genom utbildningsanställningarna möjlighet att gå specialistutbildningar med bibehållen lön under studietiden.
  • Vårdförbundet och Fysioterapeuterna förhandlar tillsammans inom ramen för OFR:s förhandlingsråd, området hälsa och sjukvård.
  • SKL:s förhandlingsdelegation är tillika styrelse i Pacta.

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!