Publicerad: 21 december 2015

Pressmeddelande

Ny strategi för läkemedelsanvändning

I syfte att främja samarbetet på läkemedelsområdet har regeringen och SKL gemensamt tagit beslut om en ny nationell läkemedelsstrategi.

Strategin, som strävar efter att uppnå visionen ”rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle” , innehåller tre långsiktiga mål som utgår ifrån några av de huvudsakliga utmaningarna som Sverige fortsatt står inför på läkemedelsområdet:

Illustration läkemdel.
  1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning
  2. Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
  3. Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Till strategin hör också tre perspektiv; patient, innovation och e-hälsa som har valts för att de påverkar alla målområden. För alla perspektiv finns det särskilda utmaningar som behöver hanteras i samverkan med andra strategier och satsningar.

– Genom en långsiktig samverkan mellan de viktigaste aktörerna på läkemedelsområdet kan vi också åstadkomma verkliga förbättringar. Den nationella läkemedelsstrategin är en nödvändig samverkansplattform för att förverkliga detta, säger Gabriel Wikström.

Den nationella läkemedelsstrategin gäller åren 2016-2018, medan handlingsplanen revideras årligen.

Anders Henriksson.

– Det gedigna arbetet med läkemedelsstrategin är imponerande och borgar för en fortsatt utveckling mot säkrare, mer jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Tryckt version och pdf-format av den nationella läkemedelsstrategin kommer att finnas tillgänglig under januari 2016.

Den nationella läkemedelsstrategin har beslutats av parterna regering och Sveriges Kommuner och Landsting och arbetet leds av en högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande med representanter för E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Sveriges Apoteksförening, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Läkarförbund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Vårdförbundet. Till högnivågruppen finns en expertgrupp länkad med en medlem från respektive myndighet/organisation som är representerad i högnivågruppen.

Samordning av den nationella strategin leds av Socialdepartementet och Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) på Läkemedelsverket.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!