Publicerad: 26 september 2018

Nyhet

Ny rapport uppmärksammar skador inom psykiatrisk vård

I en ny rapport från SKL redovisas för första gången skador, vårdskador och kvalitetsbrister inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Genom att granska journaler utifrån en etablerad metodik har kunskapen ökat kring skador inom psykiatrisk vård och vilka konsekvenser de har.

I 17 procent av de slumpvis utvalda journalerna inom allmän vuxenpsykiatrisk vård identifierades skador. Närmare hälften av dem bedömdes vara undvikbara eller sannolikt undvikbara, det vill säga att de hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Skadenivån liknar den inom somatisk vård.

Resultaten visar också att kvinnor har en signifikant högre andel skador, vilket behöver undersökas vidare. I cirka 22 procent av de granskade journalerna för kvinnor identifierades en skada, motsvarande siffra för män är cirka 13 procent. För undvikbara skador (vårdskador) sågs samma skillnad mellan könen; 9,7 procent hos kvinnor respektive 6,3 procent hos män.

Förlängt sjukdomsförlopp

Ett av de vanligaste skadeområdena är Förlängt sjukdomsförlopp. Det kan exempelvis röra sig om obehandlat sjukdomstillstånd, felaktig diagnos, otillräcklig behandlingseffekt eller avbruten behandling.

Unikt för denna journalgranskning är att markörer även utnyttjats för att kartlägga kvalitetsbrister i verksamheten och inte bara för att identifiera skador. I 78 procent av alla granskade journaler identifierades en eller flera kvalitetsbristmarkörer som indikerar bristande följsamhet till nationella och lokala riktlinjer.

Den vanligaste kvalitetsbristmarkören var Avsaknad av vårdplan vilket stämmer väl överens med vad Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skriver i Tillsynsrapporten för 2017. Det framkommer också att Dokumentation om somatiskt status i samband med slutenvård ofta saknas.

Risken för bristfällig utredning, felaktig diagnos och inadekvat behandling inom psykiatrisk verksamhet skulle troligen kunna minska med en ökad följsamhet till befintliga kunskapsstöd, vårdprogram och nationella riktlinjer.

– Det är bra att vi får  en tydlighet avseende förbättringsområden av kvaliteten i psykiatrin. Alla landsting och regioner har nu möjlighet att analysera sina egna resultat och med den kunskapen som grund kan man vidta nödvändiga åtgärder. Det finns kunskapsstöd, olika vårdprogram och nationella riktlinjer till stöd för att utveckla kvaliteten, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Undersökningen har genomförts av granskningsteam i samtliga landsting och regioner, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under första halvåret 2017. 2 679 journaler har granskats med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG). Resultaten redovisas på nationell nivå.

MJG-metoden går i korthet ut på att en journal granskas under en tremånadersperiod. Journalen kan omfatta både öppen och sluten vård. Granskarna letar efter markörer, journaluppgifter som kan indikera en skada. När markörer påträffas görs en bedömning av om en skada uppstått, eventuell skada kategoriseras och en bedömning görs av allvarlighetsgraden. Vid granskningen görs även en bedömning av om skadan hade kunnat undvikas, det vill säga om det är en vårdskada.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!