Publicerad: 21 januari 2019

Nyhet

Ny lagstiftning som rör kommuner och regioner

Vid årsskiftet trädde viss ny lagstiftning i kraft och ändringar har skett i lagar och förordningar som rör bland annat kommuner och regioner.

SKL har tagit fram ett urval av den lagstiftning och förordningar som kommuner och regioner berörs av, bland annat har lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändrats så att lagen omfattar alla län.

Ett urval av lagar och förordningar som rör kommuner och regioner som trätt ikraft den 1 januari 2019:

 • Vårdgarantin förstärks
 • Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
 • Ökat skydd för hotade och förföljda personer
 • Nya regler om förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap
 • Karensavdrag ersätter karensdagen
 • Nya regler för upphandling av välfärdstjänster
 • Högre krav och utökad tillståndsplikt för verksamheter som bedrivs enligt LSS
 • Skärpta krav på enskilda huvudmän som vill bedriva skolverksamhet
 • Stärkt minoritetspolitik, bland annat utvidgas rätten till förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk
 • Ny lag om kommunal bokföring och redovisning
 • Stärkt skydd för valhemligheten, krav på avskärmad plats utan insyn för andra väljare där valsedlar läggs ut
 • Ökad tillgänglighet till digital offentlig service som gäller webbplatser och publika så kallade appar
 • Ändringar i plan- och bygglagen och tydligare och enklare detaljplanekrav
 • Ändringar i miljölagstiftningen som gäller vattenkraften och miljökvalitetsnormer för vatten, insamling av avfall, förpackningsavfall, returpapper och matavfall

Germund Persson
Chef för avdelningen för juridik

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!