Publicerad: 27 juni 2019

Nyhet

Nödvändig utredning om informationsöverföring

SKL välkomnar regeringens besked om en utredning om informationsutbyte inom vård och omsorg. Lagen behöver anpassas för att bättre utgå ifrån individens behov.

Marie Morell.

Marie Morell.

Idag meddelade regeringen att de tillsätter en utredning för att se över den rättsliga regleringen för informationsutbyte såväl inom som mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

– I ett sammanhängande välfärdssystem kan det avgörande inte längre vara i vilken organisation en uppgift är dokumenterad, utan i vilken situation uppgiften behövs. Det är därför väldigt glädjande att se att regeringen nu tagit det här initiativet, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

SKL har länge lyft fram ett en riktningsförändring är nödvändig, där lagstiftningen utgår ifrån individen istället för organisationen. Informationen ska kunna följa individens resa och kontinuerligt och säkert göras tillgänglig i de situationer behov uppstår.

Idag är det svårt för de som arbetar närmast patienten och brukaren att få en överblick över sjukdomshistorik och behov av stöd. En förutsättning för att kunna ta tillvara potentialen i digitaliseringen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten är att det finns lagstiftning och andra regelverk som möjliggör en informationshantering med invånarens behov i centrum.

– Ny teknologi och data är en strategisk resurs för det utvecklingsarbete som välfärden nu befinner sig i, inte minst vad gäller omställningen till en mer nära vård och omsorg. I ett läge där regioner och kommuner gör historiska kraftsamlingar för att avskaffa gamla tekniska lösningar och införa nya informationsmiljöer är regeringens initiativ mycket välkommet, säger Marie Morell.

Rätt använt har digitaliseringen stora möjligheter att förbättra kvaliteten i välfärden och öka människors trygghet, självständighet och delaktighet. Det handlar om sådant som en enklare vardag, bättre kontroll över sin hälsa och sin livssituation och om att få behov och förväntningar tillgodosedda utifrån individuella förutsättningar. Men även om en bättre digital arbetsmiljö som för medarbetare möjliggör ett smartare och mer kunskapsbaserat arbetssätt.

– Att i alla viktiga beslut och bedömningar ha tillgång till relevant information om patienten och brukaren borde vara en självklarhet. Inte minst inom socialtjänstens område är det här initiativet helt avgörande för att vi i framtiden ska kunna säkerställa att alla brukare får ett bra och rättssäkert stöd, säger Marie Morell.

Att möjliggöra informationsöverföring mellan huvudmän och mellan olika verksamheter är en viktig förutsättning för att realisera omställningen till nära vård och omsorg.

Patrik Sundström
Programansvarig

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!