Publicerad: 8 november 2019

Nyhet

Nationell strategi för Nära vård nödvändig

Framtidens vård och omsorg utgår ifrån individens behov och förutsätter ett nära samarbete mellan kommuner och regioner. Men det krävs både lagändringar och att statens roll tydliggörs.

Marie Morell

Marie Morell

I juni lämnade utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård sitt tredje delbetänkande. SKL:s styrelse beslutade i dag att skicka in en skrivelse till utredningen med sina synpunkter.

– För att vi ska lyckas ställa om vården och möta invånarnas behov och förväntningar krävs att kommuner, regioner och stat arbetar nära varandra. Vi ser ett stort behov av en nationell strategi där inte minst statens roll behöver bli tydligare, säger Marie Morell, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

SKL delar i stor utsträckning den bild som beskrivs i utredningen om hur angelägen omställningen är. Utredningen beskriver på ett bra sätt hur vården och omsorgen kan bli mer sammanhållen och utgå ifrån patienternas och brukarnas behov. Särskilt glädjande är det att utredningen nu så tydligt markerar kommunernas avgörande roll, något som inte lyfts på samma sätt tidigare.

Behov av lagändringar

För kunna möta patienters och brukares behov på mer ändamålsenligt sätt krävs ett nära samarbete mellan kommuner och regioner samt mellan olika vårdgivare. I dag finns det flera laghinder som gör det svårt för huvudmännen att dela information. SKL har länge påpekat behovet av lagändringar som gör det möjligt att patienters och brukares information kan följa dem genom hela vård- och omsorgssystemet, där lagen utgår ifrån individen istället för organisationen.

– Det är inte rimligt att en patient själv ska behöva ta ansvar för att förmedla sin sjukdomsbild till olika vårdgivare när kommuner och regioner inte har rätt att byta patientinformation med varandra. Patienters och brukares information måste kunna följa dem genom hela vård- och omsorgskedjan, det är en fråga om både patientsäkerhet och rättssäkerhet, säger Marie Morell.

En parallell statlig utredning om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvårdsverksamhet pågår nu. Det är viktigt att den utredningen samverkar med utredningen om god och nära vård så att de frågor som rör personuppgiftshantering kan bidra till omställningen.

En annan avgörande fråga är den lagändring som krävs för att säkerställa goda förutsättningar för avtalssamverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och regioner. SKL förväntar sig att frågan om avtalssamverkan finns med i utredningens huvudbetänkande i vår.

– Omställningen till Nära vård pågår över hela landet och nya smarta arbetssätt utvecklas. Nu är det viktigt att kommuner och regioner ges de förutsättningar som krävs, säger Marie Morell.

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet krävs en omställning i hela vårdkedjan. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.

Allt fler människor lever allt längre och tidigare dödliga sjukdomar har blivit kroniska tillstånd eller kan botas helt. Trots det är vården fortfarande främst anpassad efter de mest akut sjuka. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Att förebygga sjukdom genom hälsofrämjande insatser är avgörande för att klara framtidens hälsoutmaning och vårdbehov. Hälsofrämjande arbete minskar risken för att den enskilde ska drabbas av sjukdom och gemensamma resurser kan användas mer effektivt.

Lisbeth Löpare Johansson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!