Publicerad: 10 januari 2017

Nyhet

Nationell satsning nödvändig för skolans digitalisering

Elever och lärare kan få stort stöd av digitala verktyg. Men Sverige ligger efter i utvecklingen. SKL föreslår därför en nationell kraftsamling för skolans digitala arbetsmetoder och teknik.

Lena Micko, ordförande SKL

Dagens – och i ännu högre grad morgondagens – arbetsmarknad kräver digital kompetens. Men för den svenska skolan saknas ett nationellt helhetsgrepp likt det som sedan länge finns i Danmark och Norge.

– Vi kan inte vänta längre på fler utredningar. Vi vill att staten tar fasta på våra förslag, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

I en framställan till statsråden Gustav Fridolin och Ardalan Shekarabi föreslår SKL att regeringen snarast beslutar om en samlad satsning för skolans digitalisering. SKL ser tre spår i det arbetet:

  • Ett första steg kan vara att regeringen uppdrar till Skolverket att samverka med SKL för att uppnå visionen i förslagen till nationella strategier; att alla barn och elever utvecklar en digital kompetens samt att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.
  • Samtidigt behöver skolans grundläggande digital infrastruktur förbättras, till exempel genom nationella it-standarder, säkrare och enklare inloggningsförfarande för alla elever och lärare. SKL vill gärna vara en aktiv part i det arbetet.
  • I förlängningen behöver kraftsamlingen omfatta samtliga aktörer som på olika sätt bidrar till utvecklingen av skolväsendets digitalisering.

– SKL och våra medlemmar står redo att bidra med insatser, kompetens och erfarenhet för att kraftsamla kring skolans digitala arbetsmetoder, innehåll och grundläggande tekniska förutsättningar. Vi behöver öka takten och vi behöver göra det tillsammans med staten, säger Lena Micko.

Demokrati och välfärd

– Skolan behöver använda och lära ut digitala färdigheter. Det är en fråga om demokrati och välfärdens utveckling. Rätt använda kan dessutom digitala lösningar bidra till att utveckla undervisningen, ge stöd till elever med särskilda behov, underlätta fjärrundervisning när lärare saknas på en ort samt minska lärares administration, säger Lena Micko.

Framställan: Nationell kraftsamling för skola och lärande i en digital värld

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!