Publicerad: 10 april 2017

Nyhet

Nationell läkemedelslista behövs

SKL välkomnar att ett förslag till lag om en nationell läkemedelslista utarbetats. I promemorian presenteras en gedigen beskrivning av nuläget, informationsbehoven och de problem som finns i dag.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande

Anders Henriksson

Förbundet har efterfrågat en lagändring i många år.

– En nationell läkemedelslista skulle kunna bidra till stora förbättringar av patientsäkerheten och läkemedelsanvändningen. Tyvärr finns många oklarheter i förslaget i promemorian, och som förslaget ser ut nu ger det inte tillräcklig nytta, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL.

Två lagrum

Förslaget innebär en ny lag för en nationell läkemedelslista vid sidan av patientdatalagen. De båda lagarna har olika regler för åtkomst, samtyckeshantering och spärrning, men föreslås gälla för i princip samma information vid samma tillfälle.

– Detta kan skapa osäkerhet om hur informationen får hanteras. Därför behövs ett förtydligande av hur den nationella läkemedelslistan skulle fungera tillsammans med journalsystemen – praktiskt, tekniskt och juridiskt, säger Anders Henriksson.

Rimligt börja med recept

SKL tillstyrker dock förslaget att som ett första steg sammanställa information om receptförskrivna läkemedel.

– Men det behövs fler utvecklingssteg, och det är framför allt olyckligt att den trots allt begränsade nyttan av registret inte kan realiseras i praktiken förrän alla system anpassats och anslutits till registret, säger Anders Henriksson.

Snabbare nytta med alternativt genomförande

SKL föreslår därför Socialdepartementet ett alternativt genomförande, som bedöms leda till snabbare nytta till lägre kostnad och bättre tar tillvara analysen i promemorian:

  • Bygg inte ett nytt register, utan utgå från dagens receptregister och läkemedelsförteckning. Gör mindre kompletteringar av information och funktionalitet.
  • Utforska möjligheterna med sammanhållen journalföring ytterligare.
  • Dra nytta av digitaliseringen – arbeta för Vision e-hälsa 2025 och genomför mer genomgripande förändringar av regelverket.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!