Publicerad: 12 augusti 2019

Nyhet

Motverka könsskillnader i skolresultat

Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. För att lyfta orsaker och sprida hur kommuner arbetar för att förbättra resultaten har SKL nu tagit fram ett inspirationsmaterial.

Anders Knape

Anders Knape, SKL.

I rapporten Se, förstå och förändra – att motverka könsskillnader i skolresultat lyfts tre variabler fram där skillnaderna i skolresultat mellan könen är tydliga: meritvärde, gymnasiebehörighet och andel som når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs nio. Det finns också en skillnad mellan könen när det kommer till fullföljd gymnasieutbildning.

– Vi vet att en gymnasieutbildning har stor betydelse för etablering på arbetsmarknaden. För att både flickor och pojkar ska ges goda framtidsmöjligheter är det viktigt att motverka könsskillnaderna, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Flera olika faktorer påverkar

Forskning och erfarenheter visar att det är många olika faktorer som ligger bakom skillnaderna. Det handlar bland annat om normer som avspeglas i förväntningar och bemötande, skolkulturen och sociala positioner i skolan, samt hur föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar flickor och pojkar.

– SKL har i många år haft i uppdrag att stödja våra medlemmar i arbetet med jämställdhet inom alla välfärdsområden. Här har ju skolan en central roll. Det är en självklarhet att pojkar och flickor ska ha lika förutsättningar att lyckas. Om en grupp hamnar efter behöver vi ta reda på vad som kan förändras. Vi får ju här exempel på hur resultaten kan förbättras för alla med ett systematiskt arbete, säger Anders Knape.

Viktigt med arbete genom hela kedjan

I rapporten lyfts ett antal områden fram som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet med att motverka könsskillnaderna. Det handlar bland annat om styrning, mål och ledarskap, att förändra skolkultur och normer för hur flickor och pojkar förväntas vara. Det handlar också om skolmiljön – vikten av att skapa trygghet, trivsel och inkluderande lärmiljöer samt att arbeta med motivation.

Åsa Ernestam
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!