Publicerad: 11 november 2019

Nyhet

Migrationsverkets lagtolkning får stora konsekvenser

Ungdomar med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får inte bo kvar på statliga anläggningsboenden enligt Migrationsverkets tolkning. SKL är kritiskt till konsekvenserna.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL

Fredrik Lennartsson

Migrationsverket har gjort en ny tolkning av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. som bland annat innebär att vissa personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets boenden, måste flytta senast tre dagar efter den 31 januari 2020. Bland dem som berörs av den nya tolkningen är cirka 750 ungdomar som fått eller kommer att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den så kallade gymnasielagen och som nu ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd.

SKL ifrågasätter tolkningen

SKL är kritiskt till den nya tolkningen och har den senaste tiden fört samtal med Migrationsverket. Myndigheten ändrade så sent som för ett år sedan sin tolkning utifrån två avgöranden från kammarrätt som överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen beslutade dock att inte meddela prövningstillstånd. Migrationsverket ändrar nu sin tolkning på nytt, utifrån en ny kammarrättsdom som inte har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen.

– Migrationsverkets beslut får stora konsekvenser för kommuner och individer. Vi menar att det rimliga vore att Migrationsverket vände sig till regeringen med krav om lagändring istället för att göra en ny tolkning på egen hand, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

SKL har också påtalat vikten av att kommuner och individer får information i god tid innan beslutet ska verkställas.

– SKL välkomnar att Migrationsverket beslutat att de som bor på anläggningsboende får tid på sig att försöka ordna boende på egen hand. Det är viktigt att individerna får tydlig och snabb information om vad som gäller och att också kommunerna får viss tid att förbereda sig, säger Fredrik Lennartsson.

Oklart rättsläge

De individer som nu behöver flytta måste försöka hitta ett boende på egen hand. Om den som förlorar boende och annat stöd från Migrationsverket vänder sig till kommunen för att söka ekonomiskt och annat bistånd, är socialtjänsten skyldig att ta emot och pröva ansökan samt fatta ett beslut.

För den som har haft ett uppehållstillstånd som gått ut och väntar på beslut i frågan om förlängt uppehållstillstånd när utflytt från anläggningsboende sker, är rättsläget oklart, till exempel vad som gäller kring ekonomiskt stöd. SKL kommer att analysera detta och återkomma med information till kommunerna.

– Det är bekymmersamt att regelverket är så komplicerat och att en del unga människor kommer att befinna sig i ett glapp mellan två uppehållstillstånd när de tvingats lämna Migrationsverkets boende. Det har vi framfört till Migrationsverket, säger Fredrik Lennartsson.

För de som ansöker om förlängt uppehållstillstånd kan möjligheten att bo kvar på anläggningsboende under handläggningstiden i vissa fall även bero på vilken grund man anger i ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Såvitt SKL i dagsläget kan bedöma, kan vissa personer som också åberopar skyddsskäl i sin förlängningsansökan få bo kvar i väntan på beslut. Individen bör vända sig till Migrationsverket för att få klarhet i vad som gäller.

Mia Hemmestad
Förbundsjurist

Ove Ledin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!