Publicerad: 10 april 2019

Nyhet

Marginella förändringar i vårbudgeten

I regeringens vårbudget syns högst marginella förändringar i medel till kommunsektorn. Det saknas även ett långsiktigt tänk kring hur kommunsektorns utmaningar ska hanteras framöver.

Anders Knape

Anders Knape

I vårändrings­budgeten, där regeringen föreslår ändringar i årets budget, finns nya reformer för 4,5 miljarder kronor. Det innebär minskningar av andra tidigare aviserade satsningar i höstens beslutade budget, däribland riktade bidrag till äldreomsorgen på 310 miljoner kronor för gemenskapsvärdar och förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten.

Bra med ändrat bidrag till äldreomsorgen

För kommunernas och regionernas del innebär förändringarna i budgeten dock marginella skillnader i stort. Bland de mindre förändringar som märks ser SKL positivt på att regeringen ändrar på ett av de tidigare aviserade riktade statsbidraget på 500 miljoner kronor till äldreomsorgen så att det fördelas utifrån antal äldre i kommunen och utan krav på motprestation.

Långsiktighet krävs kring lärarassistenter

Regeringen föreslår även en satsning på 475 miljoner kronor till fler lärarassistenter i skolan. SKL håller med om att det behövs fler yrkesgrupper i skolan så att lärares kompetens kan användas på rätt sätt.

– En statlig satsning på lärarassistenter förutsätts vara långsiktig. Om det riktade statsbidraget skulle upphöra blir det ytterligare ett kortsiktigt tillskott, som sedan vältras över på kommunerna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ökat statlig ansvar behövs för LSS

Förbundet ser positivt på att regeringen har höga ambitioner inom klimatområdet och att det finns satsningar på jämställdhetsfrågor och hedersrelaterat våld. SKL tycker också att det är bra att 150 miljoner kronor föreslås till förstärkt assistansersättning för de som behöver hjälp med andning och sondmatning. Det krävs ett ökat statligt ansvar för personlig assistans och det här är ett helt nödvändigt första steg.

Ingen kompensation för arbetsmarknadsansvaret

SKL anser att en förändring behövs av arbetsmarknadspolitiken och att regeringens insatser som leder till sänkta arbetsgivaravgifter för unga är ett steg i rätt riktning. Men fortfarande saknas en långsiktig plan kring hur arbetsmarknadspolitiken ska bedrivas när antalet arbetsförmedlingskontor nu drastiskt minskar.

– Kommunerna kompenseras inte alls i vårbudgeten för det ansvar som man har tagit över från staten för att få människor i utbildning och arbete. Jag förutsätter att regeringen återkommer skyndsamt med klarare besked, säger Anders Knape.

Regeringen tillför närmare 100 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad inom det så kallade landsbygdsprogrammet.

– Det är positivt, men berörda myndigheter måste nu säkerställa att medlen också kan användas av kommunala stadsnät som har en viktig roll i bredbandsutbyggnaden, säger Anders Knape.

Långsiktig planering saknas

SKL har tidigare framfört att generella bidrag ger ökad långsiktighet och större möjligheter att bedriva verksamheten effektivt. Trots detta ökade antalet riktade bidrag med 33 stycken under 2018 och beräknas i dagsläget vara cirka 200 – och i många fall väldigt detaljerade. Såväl Riksrevisionen som Tillitsdelegationen har tidigare lyft att statens styrning blivit alltmer kontrollerande och att de riktade statsbidragen hämmar den lokala utvecklingen.

I vårpropositionen, som redovisar inriktningen för politiken kommande åren, saknas besked om anslag för kommunsektorn framöver.

– Vi är fortsatt kritiska till att regeringen brister i att ge kommuner och regioner långsiktiga planeringsförutsättningar. Det behövs en strategi och gemensamma överenskommelser kring hur vi möter sektorns utmaningar framöver, framför allt bristen på arbetskraft, säger Anders Knape.

SKL presenterar ny skatteunderlagsprognos 2 maj och Ekonomirapporten 13 maj. I rapporten, som kommer två gånger per år, ges bland annat en närmare analys av hur förslagen i regeringens propositioner påverkar ekonomin i kommuner och regioner.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!