Publicerad: 10 mars 2016

Nyhet

Många villiga att avstå från antibiotika

87 procent av drygt 40 000 tillfrågade är beredda att avstå antibiotika även om det skulle innebära extra sjukdagar. Stöd till livsstilsförändringar välkomnas bland både kvinnor och män.

Det visar några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Vårdbarometern.

Hälsotillståndet har betydelse

Illustration av läkemedel.

Åtta av tio anser att de har tillgång till den sjuk­vård de behöver. Hur de som svarar uppfattar sitt hälsotillstånd har stor betydelse för hur man svarar. Av dem som säger att de har dåligt allmänt hälsotillstånd är det 63 procent upplever att de har tillgång till den sjukvård de behöver, jämfört med 80 pro­cent av dem som anser sig ha bra hälsa. Nära var tredje person anger att kortare väntetid skulle göra att de hade bättre tillgång till sjukvård.

Fler missnöjda med väntetider

Enligt undersökningen instämmer 61 procent av invånarna i påståendet att väntetiderna till besök på vårdcentral/motsvarande är rimliga. Det är en minskning med åtta procentenheter sedan 2011. Att väntetiden till besök och behandling på sjuk­hus är rimlig anser 39 procent. Andelen har minskat med fem procentenheter sedan 2011. Variationen är stor över landet.

Hans Karlsson.

– Landstingens vårdgarantiuppfyllelse för besök till vårdcentral ligger stabilt över samma tidsperiod, nio av tio får komma till inom sju dagar. Men det vi fångar i den här undersökningen kan mycket väl vara ett tydligt uttryck för att förväntningarna kring snabbare tillgång har ökat bland befolkningen. Det är något vi behöver titta på och diskutera vidare med våra medlemmar, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg, SKL.

Kännedom om 1177 Vårdguiden ökar

83 procent av de som har svarat känner till att de kan ringa telefonnumret 1177 för att få råd och hjälp om sjukvård, vilket är en ökning med 16 procentenheter jämfört med 2013. Kvinnor känner till 1177 i betydligt högre grad än män, 90 procent jämfört med 76 procent, men båda könen har ökat sin kännedom över tid. Andelen har ökat i samtliga ålders­grupper, även om kännedomen är lägre bland äldre.

Vårdbarometern genomförs årligen i samtliga landsting och regioner. Undersökningen avser att fånga den vuxna befolkningens attityder till, kännedom om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård. Syftet är att stimulera till demokratisk dialog och att identifiera förbättringsområden. Vårdbarometern är därmed ett av verktygen i landstingens arbete för att planera, leda, styra och förbättra hälso- och sjukvården.

Under 2015 genomfördes totalt 41 400 telefonintervjuer med personer 18 år och äldre. Samtliga landsting och regioner deltog i undersökningen. Vårdbarometern genomförs årligen och avser att fånga den vuxna befolkningens attityder och kännedom i frågor kopplat till hälso- och sjukvården.

Undersökningen har genomförts av Institutet för kvalitetsindikatorer AB på uppdrag av samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!