Publicerad: 7 mars 2017

Nyhet

Många kommuner och landsting visar överskott

Kommuner, regioner och landsting har ett resultat på drygt 24,9 miljarder kronor. Det visar de preliminära boksluten för 2016. Trots ett ekonomiskt uppsving förväntas utmaningar framöver.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Kommunerna har ett positivt resultat på cirka 21,5 miljarder kronor för år 2016, medan landstingen landar på 3,4 miljarder. Det är en sammantagen förbättring på 9,7 miljarder kronor jämfört med föregående år. Det visar boksluten som har sammanställts av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Starkt resultat men ökade skulder

8 av 290 kommuner och 3 av 20 landsting och regioner har ett underskott. Det kan jämföras med att 24 kommuner och nästan vartannat landsting redovisade ett underskott år 2015. Men trots det starka resultatet fortsätter låneskulden att öka. Den snabba befolkningsökningen av framför allt barn och unga kräver helt enkelt allt större investeringar.

– Det är bra att så många kommuner och landsting visar ett positivt resultat, trots att kostnaderna har ökat mer än normalt, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– En kraftig ökning av skatteintäkter och ökade statsbidrag har bidragit till de goda resultaten. Samtidigt beror det också delvis på att man ännu inte har hunnit bygga upp och utveckla verksamheten i takt med befolkningsökningen.

Ökade statsbidrag var välkommet

Under året har både det generella statsbidraget och de riktade ersättningarna ökat. Staten har bland annat skjutit till 8 miljarder kronor för hanteringen av den rådande flyktingsituationen och 2 miljarder för att öka bostadsbyggandet. Reavinster från försäljning av mark och fastigheter till följd av ett högt bostadsbyggande har också stärkt resultatet.

– Det är välkomna tillskott som behövs för att kunna hantera framtidens utmaningar med ett högt demografiskt tryck och vikande skatteintäkter, säger Lena Micko.

Dämpad kostnadsutveckling

År 2016 uppnår knappt hälften av landstingen och 75 procent av kommunerna ett resultat på två procent eller mer av skatter och bidrag. Måttet har hittills använts som en schablon för god ekonomisk hushållning.

– Flera landsting och regioner har lyckats dämpa de senaste årens kraftiga kostnadsutveckling. Det sammantagna resultatet är dock lite för svagt för att klara en fortsatt snabb befolkningstillväxt och höga investeringsnivåer, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!