Publicerad: 5 oktober 2016

Nyhet

Många åtgärder krävs för att klara ekonomin

Kommuner, landsting och regioner står inför tuffa ekonomiska utmaningar framöver. Det visar höstens ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

– Regeringens tillskott på 10 miljarder är välkommet, men för att möta utmaningarna krävs att staten ger bättre planeringsförutsättningar. Vi behöver samtidigt fortsätta att utveckla och effektivisera den egna verksamheten inom kommuner, landsting och regioner, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Större kostnader än intäkter

Inom något år kommer de demografiska förändringarna att bli påtagliga i kombination med att intäkterna inte ökar i samma takt. År 2020 beräknas kostnaderna överstiga intäkterna med 47 miljarder kronor - om inget görs.

– Kommuner, landsting och regioner har genom året gjort mycket för att effektivisera sin verksamhet. Vi har ett stort fokus både nu och framåt på att tillsammans utveckla bland annat digitala lösningar som är till gagn för invånare och patienter och som samtidigt avlastar verksamheten.

Se över statens styrning

Samtidigt som åtgärder krävs inom sektorn, pekar Lena Micko också på att staten behöver göra insatser.

– Staten måste se över sin detaljstyrning, som idag försvårar en långsiktig planering och i vissa fall även ökar kostnaderna. Av samma skäl är det också viktigt att gå över till mer av generella i stället för riktade statsbidrag för att kommunerna ska kunna bedriva en effektiv verksamhet.

Fler personer i arbete

Statsbidragen behöver höjas de kommande åren för att möta kostnadsutvecklingen i kommuner, landsting och regioner.

SKL vill också se fler åtgärder från statens sida för att nyanlända snabbt ska kunna få arbete och fler platser på lärarutbildningen. Det behövs även fler utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

– Det generella statsbidraget på tio miljarder kronor behövs, men det kommer inte att räcka till allt som utlovas av staten. En av nycklarna för att öka skatteunderlaget och därmed intäkterna är att underlätta så att fler kan komma ut i arbete, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!