Publicerad: 8 november 2018

Nyhet

Lovande resultat från extratjänster

I september 2018 var nästan 14 000 personer anställda i extratjänster i kommuner eller landsting. Även om det är tidigt att utvärdera effekterna så ser SKL positiva resultat.

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

Lena Micko.

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en lägesbild över hur kommuner, landsting och regioner använder extratjänster.

Utifrån registerdata från Arbetsförmedlingen över deltagarna, en enkät – som 39 av 43 tillfrågade kommuner besvarat – samt kompletterande intervjuer beskrivs flera möjligheter och utmaningar.

– Under senaste året har många kommuner utvecklat ett bra arbete vad gäller extratjänster i samarbete med de fackliga parterna och Arbetsförmedlingen. Det kommer att krävas fortsatt nära samarbete och mer resurser i det förberedande arbetet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Det behövs även utökat stöd under extratjänsten för att säkerställa kvaliteten i arbetet, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

En tredjedel till reguljärt eller subventionerat arbete

Av de som avslutat en extratjänst i maj 2018, där det också hade gått 90 dagar, hade 34 procent gått vidare till reguljärt eller subventionerat arbete. Vanligast var en fortsättning med stöd från Arbetsförmedlingen (45 procent), medan få gått till studier (2 procent). Övriga 20 procent har gått till okänd aktivitet eller arbetslöshet.

– Extratjänsterna har tagits fram för att stärka långtidsarbetslösa och nyanländas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. De bidrar till ökade möjligheter för kommuner, landsting och regioner att rekrytera nya medarbetare. Det är glädjande att omkring en tredjedel av de som fått extratjänster har gått vidare till reguljärt eller subventionerat arbete, säger Lena Micko.

Behov av långsiktiga insatser

En analys från Arbetsförmedlingen pekar på att introduktionen av extratjänster kan ha haft undanträngningseffekter för andra subventionerade anställningar under 2017. Från 2018 ökar även andra stöd, vilket tyder på att detta har varit en tillfällig fokusförskjutning i arbetet.

– Oavsett vilken roll extratjänster kommer att få i framtiden, så kommer utmaningen i hur samhället bäst kan bidra till etablering för dem som står långt från arbetsmarknaden, att finnas kvar. Det behövs både utveckla nya, men också, långsiktiga insatser och kostnadseffektiva insatser som ger individerna möjligheten att få en väg in på arbetsmarknaden, säger Lena Micko.

  • I slutet av 2015 inrättades extratjänster för att stärka etableringen för långtidsarbetslösa och för att ersätta fas 3 hos Arbetsförmedlingen.
  • Sedan december 2016 omfattas även nyanlända av extratjänster. Anställning i extratjänst har huvudsakligen skett genom anställning i kommunal verksamhet.
  • I maj 2018 var drygt 15 500 personer anställda i extratjänst, 81 procent i kommunal regi och 2 procent i landsting/regioner. Resterande 16 procent var anställda hos övriga utförare som inom kulturell, social och idrottslig verksamhet.

Oscar Svensson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!