Publicerad: 18 juni 2018

Nyhet

Lindriga skador i vården ökar

Lindriga skador i vården ökar något, men allvarliga skador ökar inte. Det visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Skador i vården – utveckling 2013 – 2017 på nationell nivå

Skador i vården – utveckling 2013 – 2017 på Regional och landstingsnivå

SKL publicerar kontinuerligt rapporter från granskningar av journaler med syftet att hela tiden upptäcka brister, som kan rättas till. Den senaste genomgången visar en ökning av lindriga skador, men de är fortfarande på en lägre nivå än när mätningarna började 2013. Även överbeläggningar och utlokaliseringar ökar.

Vanliga lindriga skador i vården är till exempel mindre allvarliga vårdrelaterade infektioner (VRI), trycksår, blåsöverfyllnad, hudskador eller ytliga kärlskador.

– Det är allvarligt att vi nu ser en viss ökning av skador. Vi följer utvecklingen noga, och SKL har också tagit fram många olika åtgärdspaket så att landsting och regioner kan sätta in rätt åtgärder för att få ned antalet skador, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Risker när patienter vårdas på annan avdelning

Den ökade utlokaliseringen innebär att patienten i högre grad vårdas på en annan avdelning än den som har speciell kompetens och medicinskt ansvar för patienten, vilket medför en ökad risk för vårdskador.

– En viktig anledning till ökad utlokalisering är bristen på personal. Vårdbehoven förändras samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte räcker till för att klara det rekryteringsbehov som finns. Vi behöver bland annat förändra arbetssätt, använda digitaliseringens möjligheter bättre, öka samarbetet mellan olika personalgrupper, se över yrkesroller, arbeta för att minska beroendet av hyrpersonal och satsa ännu mer på kompetensutveckling, utbildning och arbetsmiljö. Så kan förutsättningarna att arbeta med ökad patientsäkerhet förbättras, säger Hans Karlsson.

– Jag vill också framhålla att det har gjorts och görs mycket bra arbete för att minska vårdskadorna. Vi ser goda resultat både på nationell, regional och lokal nivå, säger Hans Karlsson.

De förbättringsarbeten som baserats på resultaten har sammanställts av SKL och kan hämtas här:

Skador i vården, webbutiken

Rapporten är den nionde i en serie, som redovisar de nationella resultaten av den journalgranskning som genomförts av samtliga Sveriges landsting/regioner i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under perioden 2013-2017. Undersökningen omfattar över 77 000 vårdtillfällen vid nästan alla akutsjukhus i Sverige, vilket internationellt sett gör den till den största journalgranskningsstudie som genomförts.

Rapporten skiljer på skador och vårdskador. En skada kan vara ett revbensbrott i samband med hjärt-lungräddning, medan en vårdskada är exempelvis en felmedicinering. Om skadan bedöms som undvikbar är det en vårdskada. I cirka 8 procent av vårdtillfällena inom slutenvården drabbades patienter av vårdskador.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!