Publicerad: 7 februari 2019

Nyhet

Lindriga skador i vården minskar

Lindriga skador i slutenvården minskar, visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

– I rapporten från juni 2018 såg vi att de lindriga skadorna ökade, så det är förstås glädjande att de nu minskar, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Vanliga lindriga skador i vården är exempelvis mindre allvarliga vårdrelaterade infektioner, trycksår, blåsöverfyllnad, hudskador eller ytliga kärlskador.

Rapporten visar dock att både antalet utlokaliserade patienter och antalet överbeläggningar fortsätter att öka. Båda dessa faktorer ökar risken för att patienter drabbas av skador och vårdskador.

Risker när patienter vårdas på annan avdelning

Den ökade utlokaliseringen innebär att patienten i högre grad vårdas på en annan avdelning än den som har speciell kompetens och medicinskt ansvar för patienten, vilket medför en ökad risk för vårdskador.

– En anledning till den ökade utlokalisering är bristen på vårdpersonal. Genom att arbeta systematiskt med att bland annat förändra arbetssätt, använda digitaliseringens möjligheter bättre och satsa ännu mer på kompetensutveckling, utbildning och arbetsmiljö kan vi också skapa förutsättningar för en ökad patientsäkerhet, säger Fredrik Lennartsson.

– Vi följer utvecklingen noga och vi har också tagit fram olika kunskapsunderlag till stöd för regionerna i deras arbete med att ytterligare minska skadorna, säger Fredrik Lennartsson.

De förbättringsarbeten som baserats på resultaten har sammanställts av SKL i rapporten Skador i vården.

Rapporten är en kortare sammanställning och en mer utförlig sexårsrapport för hela perioden 2013-2018 kommer att publiceras i juni 2019.

Rapporten skiljer på skador och vårdskador. Om skadan bedöms som undvikbar är det en vårdskada. En skada kan vara att en patient får en allergisk reaktion när hen får penicillin. Om det finns en anteckning i journalen att patienten inte tål penicillin och patienten trots det, får det och därefter drabbas av en allergisk reaktion är det en vårdskada.

I cirka 8 procent av vårdtillfällena inom slutenvården drabbades patienter av vårdskador.

Agneta Andersson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!