Publicerad: 17 november 2015

Pressmeddelande

Läraryrkets attraktivitet i fokus i förlängt läraravtal

SKL, Pacta, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kom igår överens om ett förlängt kollektivavtal. Avtalet tar sikte på förbättrade resultat i skolan och ökad attraktivitet för läraryrket.

SKL, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet möts i samband med att nytt avtal tecknas.

Avtalet är tvåårigt och innehåller precis som tidigare inte några garanterade nivåer för löneutfallet. Parterna är överens om att huvudmännen har ett stort ansvar för att de senaste årens positiva utveckling fortsätter.

Avtalet pekar ut ett flertal områden där parterna ska samarbeta under avtalsperioden. Det handlar om att förbättra lärarnas arbetsmiljö, fortsätta utveckla lärarnas karriärmöjligheter, bidra till kopplingen mellan lön och resultatutveckling och hjälpa huvudmännen att dra nytta av erfarenheter och forskning inom skolområdet.

SKL och lärarorganisationerna ska både föreslå utveckling av lagstiftningen och stimulera de kommunala huvudmännen att arbeta tillsammans med lokala fackliga företrädare för att förbättra resultaten och göra läraryrket mer attraktivt.

Heléne Fritzon.

– Vi behöver mer av gemensamma ansträngningar för att förbättra läraryrkets attraktivitet, elevernas resultat och lärares löne- och karriärutveckling. Det här avtalet skapar goda förutsättningar i det fortsatta arbetet. Vi ser överenskommelsen som ett kvitto på att de satsningar som kommunerna gjort de senaste åren har varit positiva, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

– Med det här avtalet kan vi fortsätta den helt nödvändiga uppvärderingen av läraryrket. Som Sveriges största lärararbetsgivare har kommunerna ett avgörande ansvar för läraryrkets attraktivitet och därigenom stärkt resultatutveckling. Höjda löner och minskad arbetsbelastning måste vara fokus. Det lägger det här avtalet grunden för säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

– Vi är en bit på väg, men det återstår ännu mycket att göra. Vi förlänger avtalet, med en rad inskärpningar. Lärarnas arbetsbelastning måste hanteras för att vi ska kunna bli helt nöjda. Parternas arbete med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift kan bidra till förbättringar, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Jag är övertygad om att alla skolor får problem om de inte sköter lönesättningen så att de kan behålla sina lärare. En förutsättning för bättre elevresultat är att det finns välutbildade och rätt betalda lärare som har tillräckligt med tid för varje elev i landets alla skolor, avslutar Bo Jansson.

Överenskommelsen bygger vidare på det avtal som SKL, Pacta och lärarorganisationerna tecknade 2012, träder i kraft den 16 november och löper ut den 31 mars 2018.

Avtalet innebär också bland annat att SKL, Pacta och lärarorganisationerna tillsammans ska:

  • Arbeta för att utveckla karriärstegsreformen, både genom egna insatser och genom förslag till utveckling av lagstiftningen.
  • Se över introduktionsperiod och mentorskap för nyutexaminerade lärare.
  • Arbeta för att nyanlända barn och elever får sina rättigheter och behov tillgodosedda och att nyanlända lärares kompetens tas tillvara bland annat inom ramen för det pågående arbetet med snabbspår.
  • Arbeta för att förbättra lärarnas Arbetsmiljö. Bland annat genom ett nytt stödmaterial anpassat för skolans verksamhet. Överenskommelsen bygger vidare på det avtal som SKL och lärarorganisationerna tecknade 2012, träder i kraft den 16 november och löper ut den 31 mars 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!