Publicerad: 16 april 2019

Nyhet

Lärarutbildningar av hög kvalitet är ett statligt ansvar

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) bedömningar av stora delar av svensk lärarutbildning publicerades idag. Nästan hälften av utbildningarna, 32 av 67, får ifrågasatt kvalitet.

– Det är bekymmersamt. Statens viktigaste åtaganden på skolområdet är att ta fram väl fungerande styrdokument och tillhandahålla lärarutbildning av god kvalitet. Nu måste staten agera för att stärka kvaliteten säger Mats Gerdau, ordförande för utbildningsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

UKÄ konstaterar att bristerna i delar av examensmålen delvis hänger ihop med bristen på disputerad personal som undervisar på vissa utbildningar, framför allt där studentvolymerna är stora. Det är därför tydligt att det behövs satsningar på såväl forskning som på forskarutbildning som är relevant för lärarutbildningen.

Mer lärarutbildning behövs

Lärosätena har nu ett år på sig att komma till rätta med de områden som de har fått nedslag på så att lärarutbildningen kan fortsätta i den volym som behövs. De närmaste åren kommer barn och elever att öka i snabbare takt än antalet examinerade lärare, så det behövs snarare mer lärarutbildning än mindre. Formerna behöver utvecklas för att möta behoven av lärare samtidigt som kvaliteten stärks.

Förskolan och skolan har byggts ut under lång tid samtidigt som ambitionerna har ökat. Detta gäller både behörighetskrav och krav på en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Trots det har staten inte satsat tillräckligt på att öka lärarutbildningarnas kapacitet och på den forskning som behövs.

– Ska vi ha en skola av hög kvalitet i hela landet måste lärarna få tillräckliga kunskaper och färdigheter med sig från lärarutbildningen. Ett av SKL:s budskap till regeringen är att de måste underlätta för lärosätena att samverka mer när det gäller forskning och lärarutbildning, både med varandra och med kommunerna. En god forskningsmiljö på ett håll kan då bidra till ökad kvalitet på fler håll. På så sätt kan kvaliteten stärkas även på kort sikt, säger Mats Gerdau.

Bodil Båvner
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!