Publicerad: 5 juli 2018

Nyhet

Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension

SKL, Sobona och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor.

Ulf Olsson.

Vissa pensionärer inom kommuner, landsting och regioner drabbades vid årsskiftet av sänkta pensioner. Sveriges Kommuner och Landsting fattade då ett snabbt beslut om att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension skulle kompenseras, vilket skedde i april 2018. Kollektivavtalsparterna tog också ett initiativ till att skyndsamt se över det gällande regelverket för att tillse att pensionerna för framtiden blir mer långsiktigt stabila.

− Överenskommelsen innebär att de berörda pensionärer som vid årsskiftet drabbades av sänkt pension, framöver kan räkna med en långsiktigt stabil och förutsägbar pension som inte kan sjunka, säger Ulf Olsson, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

I och med denna överenskommelse får de individer som omfattas (födda 1937 och tidigare, samt födda 1938 till 1953 som omfattas av PA-KL, PAK eller LPAK) rätt till en ”individuell lägstanivå”. Lägstanivån bestäms med utgångspunkt i de nivåer som gällde som gällde kompletteringspensionen innan årsskiftet (december 2017). Nivån indexeras uppåt med prisbasbeloppsutvecklingen och kan inte sänkas. Överenskommelsen träder ikraft den 1 januari 2019.

− Det är bra att frågan har kunnat lösas relativt snabbt. Nu kan de pensionärer som berörs vara trygga med att deras kompletteringspension framöver inte kommer att kunna sänkas, säger Joakim Larsson, vice ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

Parterna har även kommit överens om en så kallad förhöjd lägstanivå. Den ger individen möjlighet att även fortsättningsvis kunna ta del av eventuella nivåhöjningar i samband med exempelvis friläggning eller ”balanseringar” i det allmänna pensionssystemet

Under hela 2018 gäller sedan tidigare en temporär lösning som innebär att berörda pensionärer får kompletteringspension i motsvarande vad som utbetaldes i december 2017, dock högst uppgående till det maximala friläggningsbeloppet.

I början av januari 2018 fick runt 150 000 pensionärer som tidigare jobbat i kommuner och landsting beskedet att deras tjänstepension blir lägre i år än tidigare år. De
som berördes var främst personer födda 1937 eller tidigare, men även personer födda
1938-1957 kunde beröras.

SKL beslutade den 26 januari att de pensionärer som drabbats av en sänkning skulle få en tillfällig kompensation som innebar att de får 2017 års nivå på sin tjänstepension även under 2018.

Den nya pensionsöverenskommelsen, som nu har tecknats, gäller från den 1 januari 2019. Överenskommelsen innebär att ingen av de tidigare anställda i kommuner och landsting som omfattas ska kunna få sin kompletteringspension sänkt framöver.

Parter i överenskommelsen är arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting, Sobona och Svenska kyrkan samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR Allmän kommunal verksamhet och Akademikeralliansen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!