Publicerad: 20 december 2019

Nyhet

Låg tillväxt och minskad sysselsättning

Antalet arbetade timmar kommer att minska och likt tidigare prognoser beräknas fortsatt inbromsning av skatteunderlagets ökningstakt. Det visar årets sista skatteunderlagsprognos från SKR.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Liksom i tidigare prognoser över konjunkturen och det kommunala skatteunderlaget för året bedömer Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att såväl antalet sysselsatta som antalet arbetade timmar minskar under nästa år.

SKR bedömer det som allt troligare att BNP-tillväxten i Sverige för 2019 blir svag, omkring 1 procent och att det finns stor sannolikhet för låg tillväxt även nästa år. Någon tydlig ljusning för global investeringskonjunktur syns ännu inte och utsikterna för såväl export som investeringar ser sammantaget svaga ut inför 2020.

– Den lägre tillväxten verkar ha medfört en dämpning av arbetsmarknadskonjunkturen. Under nästa år förväntar vi oss en minskad sysselsättning och stigande arbetslöshet. Demografin ställer höga krav på kommunernas och regionernas kostnader kommande år och att sysselsättningen nu försvagas är särskilt bekymmersamt eftersom välfärden i huvudsak finansieras med arbetade timmar, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner.

Jämfört med den prognos som SKR presenterade i oktober har skatteunderlaget justerats upp 2019 och 2020 till följd av lägre grundavdrag och högre pensionsinkomster.

– Vi bedömer fortfarande att den svenska ekonomin går in i en mild lågkonjunktur i slutet av året och att de ekonomiska utmaningarna blir alltmer påtagliga för kommuner och regioner, säger Annika Wallenskog.

Fakta

SKL gör en skatteunderlagsprognos och makroanalys fem gånger om året. Underlaget syftar till att ge kommuner och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna utvecklas.

Anders Brunstedt
Ekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!