Publicerad: 22 december 2016

Nyhet

Lägre skatteintäkter i ny skatteunderlagsprognos

Skatteunderlagets starka ökning har fortsatt, men utvecklingen bedöms bli betydligt sämre de kommande åren. Det visar SKL:s nya skatteunderlagsprognos för kommuner, landsting och regioner.

Svensk ekonomi fortsätter att växa i god takt även nästa år. BNP ökar med 2,5 procent och arbetslösheten minskar till 6,3 procent. Med en relativt stark utveckling av sysselsättningen beräknas det reala skatteunderlaget öka med i genomsnitt 2 procent åren 2015-2017, vilket är ungefär det dubbla mot normalt.

Bättre utfall för skatteunderlaget 2015 och en lägre kostnadsökning 2016 innebär att resultatet för året blir starkare än enligt bedömningen i Ekonomirapporten i oktober. Sju landsting räknar med minusresultat i sina delårprognoser för 2016, vilket är något färre än 2015. Ett skäl till den beräknade resultatförbättringen i kommunerna är att reavinsterna, bland annat intäkter vid markexploatering, beräknas bli betydligt större än enligt tidigare bedömning.

Medelskattesatsen kommer under nästa år höjas med 1 öre i kommunerna och lika mycket i landstinget, vilket är en lägre höjning än de senaste åren. Skatten höjs i 21 kommuner och ett landsting samt sänks i nio kommuner.

De 10 välfärdsmiljarderna, som regeringen aviserade tidigare i år, påverkar också förutsättningarna för nästa år. Fördelningen utgår ifrån antal invånare, asylsökande och nyanlända.

Annika Wallenskog

– Regeringen har nu kommit med besked om den slutgiltiga fördelningen, vilket innebär att kommunerna först nu vet vilka förutsättningar som gäller för år 2017, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Då ekonomin återgår till konjunkturell balans och därefter utvecklas i lugnare takt blir skatteunderlagets utveckling åren 2018-2020 betydligt svagare. Det betyder en långsammare tillväxt i skatteunderlaget än vad vi sett de senaste åren. Samtidigt är de demografiska utmaningar fortsatt mycket besvärliga. Det gör att ett betydande gap riskerar uppstå mellan kommunsektorns kostnader och intäkter.

– Kommuner och landsting väljer i det längsta att effektivisera verksamheten istället för att höja skatten. Det innebär att vi bedömer att det kommer att genomföras ett antal effektiviseringsåtgärder kommande år, säger Annika Wallenskog.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!