Publicerad: 29 juni 2017

Nyhet

Lagförslag om vatten hotar samhällsutveckling

Regeringens lagförslag om skärpta krav på vattenkraften måste arbetas om. Det slår hårt mot många olika verksamheter, inte bara vattenkraften, och kan stoppa viktig samhällsutveckling.

Syftet med regeringens lagförslag är att förbättra kvaliteten på svenska vatten. Bland annat mot bakgrund av att EU-kommissionen kritiserar Sverige för att inte leva upp till de krav som unionen ställer på god vattenkvalitet i sitt ramdirektiv för vatten.

- Regeringens intention är god. Men i praktiken riskerar det här att bli en stopplag för en rad viktiga verksamheter runt om i landet. Vi vill därför att regeringen arbetar om sitt förslag. Det är fullt möjligt att genomföra lagändringar och möta kommissionens kritik utan att hindra samhällsutvecklingen, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Bostadsbyggandet försvåras

Regeringens förslag kommer att bli en stoppregel för alla verksamheter och åtgärder som kan ha negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Regleringen riskerar att innebära direkta hinder för många detaljplaner. Förutsättningarna att få fram bostäder försämras.

I förslaget skärps också kraven på hur verksamheter ska miljöprövas. Total omprövning görs till huvudregel. Det innebär, som exempel, att ett vattenreningsverk som ska utvidgas för att ta emot avloppsvatten från nya stadsdelar ofta måste genomgå en miljöprövning av hela sin verksamhet. Det kan bland annat få följden att va-huvudmän hindras från att utöka sin verksamhet i den takt som behövs, trots att det egentligen skulle vara till nytta för miljön. En annan risk är att de redan nu överbelastade mark- och miljödomstolarna får ännu längre handläggningstider.

SKL är kritiskt till att konsekvenserna för planering och byggande inte analyserats och att nya bestämmelser inte föreslås i plan- och bygglagen. Här finns sedan lång tid tillbaka ett känt behov av ändringar, bland annat i syfte att tydliggöra kvalitetsnormernas roll i kommunernas planprocesser.

Det krävs ett omtag från regering och myndigheter

SKL instämmer i EU-kommissionens kritik och anser att Sveriges arbete med ramdirektivet för vatten brister. Det svenska systemet med miljömål formulerade som bindande kvalitetsnormer har kritiserats länge utan att en efterfrågad översyn har skett.

- Sveriges arbete med ramdirektivet för vatten måste ses över i sin helhet. Det krävs ett omtag från regering och statliga myndigheter, säger Lena Micko.

 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!