Publicerad: 30 januari 2017

Nyhet

Kvalitet i landstingen och regionerna

SKL presenterar en sammanställning av kvalitetsjämförelser som jämför landstingens och regionernas resultat inom 16 hälso- och sjukvårdsområden.

Rangordningen inom de 16 områdena kan tjäna som visst stöd vid en snabbskanning av olika resultat. På vilka områden har ett enskilt landsting/region bra respektive mindre bra resultat, jämfört med övriga landsting och regioner?

Hans Karlsson

– Men för att komma vidare behöver varje huvudman analysera de ingående indikatorerna och även värdera hur väl de speglar de viktigaste kvalitetsaspekterna på det aktuella området, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg.

Mängder av data

Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av kvalitetsjämförelser för hälso- och sjukvården har bidragit till att det nu finns en stor och jämförelsevis god tillgång på data och indikatorer om sjukvårdens kvalitet.

– Men det finns ett behov av sammanställningar för att skapa överblick om resultaten på olika områden. Vi behöver föra en diskussion om hur framtida resultatöversikter bör utformas. Ska fokus vara på hur väl olika kvalitetsmål uppfylls eller på rangordning av landsting? Ska vi försöka spegla hela hälso- och sjukvårdssystemet, eller inrikta oss på de kvalitetsaspekter där behovet av förbättring är som störst, säger Hans Karlsson.

Knappt 400 mått och indikatorer

Antalet indikatorer och mått i Vården i siffror i januari 2017 uppgick till knappt 400 stycken. Bland annat befolkningens syn på vården, medicinska resultat, väntetider och om kostnader och produktivitet.

SKL publicerar dessa data framförallt på Vården i siffror och i kommun- och landstingsdatabasen KOLADA.

Resultatöversikt för 16 hälso- och sjukvårdsområden

Resultatöversikter görs för 16 olika områden, med totalt 136 indikatorer, och bygger på en enkel poängmodell med områdesvisa jämförelser mellan landsting och regioner.

Rapporten ska inte ses som en möjlighet att jämföra landstingens totala sjukvårdskvalitet. Metoden gör inte anspråk på att beskriva bästa eller sämsta verksamhet i landsting och regioner.

I de allra flesta fall har data till och med 2015 använts, som är senast tillgängliga helårsdata. För enstaka indikatorer har annan mätperiod använts.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!