Publicerad: 26 februari 2016

Nyhet

Kostnaderna ökar men även skatteunderlaget växer

Kostnader i sektorn ökar mycket snabbt. Skatteunderlaget ökar realt med knappt 3 procent i år, men kostnaderna ökar nästan dubbelt så snabbt.

Den skatteunderlagsprognos som SKL:s ekonomer presenterar idag är kraftigt uppreviderad jämfört med den prognos som gjordes i oktober 2015 i Ekonomirapporten.

Bettina Kashefi.

– Detta beror bland annat på flyktingsituationen, som gör att antalet invånare beräknas öka med 851 000 mellan åren 2015 och 2019. Osäkerheten i flyktingströmmarna gör att prognosen är behäftad med stor osäkerhet, säger Bettina Kashefi, chefekonom och chef för avdelning ekonomi och styrning på SKL.

Under 2015 ökade BNP med nästan fyra procent och i år beräknas tillväxten bli något högre. Snabbt växande sysselsättning, investeringar och en kraftigt ökad offentlig konsumtion driver på tillväxten.

Mest anmärkningsvärt i år är att den offentliga konsumtionen växer mycket starkt. Sammantaget förväntas en ökning med drygt 5 procent vilket är den starkaste tillväxten sedan 1970 och förklaras till stor del av det omfattande flyktingmottagandet.

– För några år sedan uppgick ökningen av demografiskt betingade behov till ca 0,5 procent för kommunerna och 1 procent för landstingen per år. Det har dramatiskt förändrats och de närmaste åren räknar vi med att behoven ökar till 2-2,5 procent per år, säger Bettina Kashefi.

– Ett kraftigt ökat antal invånare innebär både högre kostnader och större intäkter för kommuner och landsting. Visserligen växer skatteunderlaget genom den höga tillväxten i sysselsättningen, men kostnaderna ökar kraftigt för bland annat socialtjänsten, skolan och sjukvården. De omedelbara kostnaderna för flyktingmottagandet står staten för, men de långsiktiga kostnaderna blir problematiska för kommunsektorn, säger Bettina Kashefi.

– Förstärkningar från staten i form av tillfälliga bidrag löser inte den långsiktiga finansieringen. Vad kommuner och landsting behöver är stabila planeringsförutsättningar och värdesäkrade statsbidrag, säger Bettina Kashefi.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!