Publicerad: 22 juni 2016

Nyhet

Kostnader för ensamkommande täcks inte av nya schabloner

Regeringens förslag om nya schabloner för att täcka kommunernas kostnader för ensamkommande barn är för låga. Kommunerna behöver även längre omställningstid för att ge ett bra mottagande.

Regeringen har i dag meddelat vilka statliga ersättningar som föreslås gälla från och med januari 2017 för mottagande av ensamkommande barn och unga. Förslaget bygger på att de flesta ensamkommande barn bor i familjehem eller stödboenden istället för HVB-hem, något som kräver ett stort omställningsarbete i kommunerna. Att rekrytera familjehem är svårt redan idag.

– Många av landets kommuner sitter fast i kostsamma avtal för HVB-hem. Eftersom flyktingpolitiken är ett statligt ansvar, så är det enda skäliga att staten ersätter kommunerna för den uppsägningstid som följer, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

De nya ersättningarna innebär omfattande förändringar för kommunernas mottagande och SKL ska nu i detalj granska förslagen. Men det står redan klart att de nya förslagen inte täcker de kostnader kommunerna har idag.

– Det är orimligt att statens besparingar ska finansieras av kommunerna. Kommunerna ska inte behöva höja skatten för att finansiera statliga beslut, säger Lena Micko.

Tid behövs att ställa om

SKL menar att det finns en stor risk att kommunerna inte kommer att klara sitt uppdrag att – inom föreslagna schabloner och regelverk – ge barn och unga ett bra mottagande. Det behövs rimliga förutsättningar i omställningsarbetet.

Huvuddelen av de ensamkommande är idag placerade på HVB-hem. Innan ett barn omplaceras till stödboende så måste kommunen dels ordna fram lämpliga lokaler enligt gällande regelverk för stödboende, dels göra en individuell bedömning om barnet klarar av ett boende utan den omsorg som ges på HVB-hem. Detta innebär ett omfattande och resurskrävande arbete för kommunernas socialtjänst.

– Det handlar om barn och unga som kommunerna ska förändra förutsättningarna för. Detta låter sig inte göras på bara några månader. För att klara övergången behövs tid, regeländringar och kunskapsstöd för att genomföra omställningsarbetet. Det är en fråga om kvalitet som i längden ger stora vinster, säger Lena Micko.

Schabloner bra, men full ersättning behövs

SKL är positiv till principen om ett schabloniserat system. I dag går mycket tid åt för administration både hos kommunerna och Migrationsverket för att skicka och ta emot fakturor och underlag samt att granska alla dessa. Detta har fått till följd att Migrationsverkets skuld till kommunerna har vuxit till mångmiljardbelopp.

– SKL kan ha förståelse för att statens kostnader måste sänkas. Att effektivisera genom automatiska schabloner är bra. För låga schabloner och bristande planeringsförutsättningar för kommunerna gör dock risken stor att besparingarna finansieras av kommunerna, säger Lena Micko.

Ersättning i dag

 • 500 000 kronor per kommun och år som tecknat avtal
 • 1 600 kronor per dygn för obelagda platser inom överenskommelsen (ök)
 • 1 900 kronor per dygn för belagd plats inom ök och HVB utanför ök
 • Faktiska kostnader för familjehem utanför ök och LVU-placeringar
 • 1 000 kronor per dygn i stödboende
 • HVB utanför ök ersätts för faktiska kostnader för barn med uppehållstillstånd
 • Ersättning för faktisk kostnad för ankomstkommuner.
 • 31 000 och 39 000 engångsbelopp för socialtjänstens utredning inför placering
 • Faktisk kostnad för ersättning till gode män

Ersättning från och med 2017

 • 500 000 till alla kommuner per år fast ersättning
 • Rörlig ersättning i sju dygn i enlighet med kommunens fastställda andel.
 • 3 000 kronor per dygn för barn till ankomstkommunerna
 • 52 000 per barn till anvisningskommun för transportkostnader, utredningar, uppföljningar tolk, god man mm.
 • 1 350 kronor per dygn för boende för ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd, anvisningskommun
 • Faktiska kostnader för unga asylsökande 18-20 år för LVU-placeringar eller motsvarande behov av placering med stöd av Socialtjänstlagen.
 • 750 kronor per dygn för ensamkommande unga 18-20 år som har uppehållstillstånd

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!