Publicerad: 8 december 2017

Nyhet

Köp från privata utförare ökar inte i samma takt

2016 köpte kommuner, landsting och regioner verksamheter för 174 miljarder kronor. Det innebär ett trendbrott, då köp från externa utförare inte längre ökar i samma takt som tidigare år.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Kommuner, landsting och regioner köper verksamhet inom bland annat vård, skola och omsorg från externa utförare för allt större belopp och av allt fler. För första gången på tio år har dock ökningstakten mattats av något visar SKL:s årliga rapport ”Köp av verksamhet 2016”.

– Vi kan generellt se ett trendbrott i köp av verksamhet under förra året. Ökningen av inköp från privata utförare har avstannat, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Ökade belopp och fler utförare

Under 2016 köpte kommunerna verksamhet för 112 miljarder kronor och landsting och regioner för 62 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 respektive 5 procent jämfört med år 2015.

Cirka 80 procent av köpen gjordes under förra året från privata utförare. Även antalet utförare ökade under året till över 11 000, vilket är en ökning med sju procent jämfört med 2015.

Andel köpt verksamhet ökar inte i landstingen

Samtidigt som landstingen och regionerna får allt större kostnader för köpt verksamhet, på grund av prisökningar, har andelen köpt verksamhet från privata utförare inte ökat i förhållande till de totala verksamhetskostnaderna.

– Kostnader för landstingens egna löner, varor och tjänster ökar nu något snabbare än kostnaderna för köp hos privata utförare, säger Annika Wallenskog.

Under 2016 berodde de ökade köpen på de kommunala åtagandet för flyktingmottagandet. Inom i princip samtliga övriga verksamhetsområden har köpen stagnerat.

Minskad andel av hemtjänsten

Utvecklingen av köpt verksamhet ser olika ut inom olika verksamhetsområden och det finns stora skillnader mellan olika kommuner, landsting och regioner.

De privata utförarnas andel av hemtjänsten ökade fram till 2014, men under både 2015 och 2016 har andelen minskat. Totalt är det 158 kommuner som år 2017 har valfrihetssystem inom hemtjänsten. I 23 kommuner har antalet privata utförare ökat mellan 2016 till 2017, medan antalet privata utförare i 67 kommuner har minskat.

Kostnaderna för pedagogisk verksamhet som utförs av fristående förskolor och skolor fortsätter att öka, vilket främst beror på prisökningar. Mellan 2015 och 2016 minskade andelen elever i fristående grundskola och gymnasieskola.

Vårdcentraler i privat regi ökar

Andelen vårdcentraler som bedrivs av privata utförare ökar och utgör nu 42 procent av samtliga vårdcentraler. Som andel av primärvårdens nettokostnader minskade dock köpt vård från privata utförare med 0,5 procentenheter till 36 procent.

Antal öppenvårdsbesök i den specialiserade vården fortsätter att öka hos både offentliga och privata utförare. Också andelen vård som utförs av privata utförare har ökat sedan 2015. Andelen besök hos privata utförare inom somatisk specialiserad öppenvård har ökat med 1 procentenhet och uppgår nu till 21 procent. Andelen privat specialiserad psykiatrisk öppenvård har endast ökat marginellt  och uppgår till 19,5 procent.

Den totala kostnaden för verksamhet i kommuner, landsting och regioner uppgår till cirka 960 miljarder kronor, varav 18 procent utgörs av köpt verksamhet. Med köpt verksamhet avses kostnader för verksamheter som vård, skola och omsorg, som bedrivs av till exempel privata företag eller andra kommuner, landsting och regioner för de egna invånarnas del.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!