Publicerad: 3 november 2016

Nyhet

Köp av verksamhet hos privata utförare ökar

2015 köpte kommuner, landsting och regioner verksamhet för 161 miljarder vilket motsvarar 18 procent av verksamheternas totala kostnader.

Från privata företag köpte kommunerna verksamhet för 74 miljarder. Detta är en ökning med 45 miljarder sedan 2006. Från föreningar, stiftelser och enskilda köpte kommunerna 2015 verksamhet för knappt 14 miljarder vilket är en ökning med 3 miljarder sedan 2006.

– Privat välfärd är omdebatterat men kommunerna är pragmatiska och de måste se till att vardagen fungerar. Privata utförare kan vara en del av lösningen, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

De privata utförarnas andel av hemtjänsten ökade mellan 2008 till 2014 med 9 procentenheter men under 2015 minskade andelen något. Inom särskilda boenden ökade de privata utförarnas andel i snabb takt mellan 2008 och 2011, därefter avtog den procentuella ökningen och sjönk med en procentenhet mellan 2014 och 2015.

Valfrihetssystemet inom hemtjänst

Under de senaste två åren har sex kommuner avvecklat sina valfrihetssystem inom hemtjänsten. Vanligaste orsaken har varit ändrad politisk inriktning, att det inte funnits tillräckligt med underlag av privata utförare eller att det förekommit fusk och oegentligheter. Antalet kommuner som har infört valfrihet inom något område enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) fortsätter att öka. Totalt är det 159 kommuner som har valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten. I 16 kommuner finns inte någon godkänd privat utförare.

Gymnasieskolan

52 procent av gymnasieeleverna går i gymnasieskola i den egna kommunen.
Övriga väljer en skola hos annan utförare, exempelvis annan kommun, fristående skola eller skola som drivs av landsting

Alltmer primärvård utförs av privata utförare

Andelen vårdcentraler som bedrivs av privata utförare ökar. 42 procent av samtliga vårdcentraler drivs av privata utförare, en ökning med en procentenhet i förhållande till 2014. Förekomsten av privata vårdcentraler varierar stort över landet. 45 procent av samtliga besök i primärvården skedde under 2015 hos en privat utförare. 25 procent av läkarbesöken inom den specialiserade somatiska vården sker hos privata utförare, respektive 28 procent av läkarbesöken inom den specialiserade psykiatriska vården.

Köp av verksamhet i kommuner, landsting och regioner 2015

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!