Publicerad: 21 juni 2018

Nyhet

Koordinatorn är uppskattad i rehabiliteringsarbetet

Antalet rehabiliteringskoordinatorer har ökat i landsting och regioner. Det är framförallt sjukhusen och den specialiserade vården som fått fler koordinatorer.

Heléne Lundkvist Nymansson

Heléne Lundkvist Nymansson

Under 2017 har landstingen och regionerna arbetat med att bredda, fördjupa och tydliggöra rehabiliteringskoordinatorns uppgift inom sjukskrivning och rehabilitering, det visar SKL:s sammanställning av deras uppdrag med att vidareutveckla funktionen för koordinering i hälso- och sjukvården.

– Det är positivt att landsting och regioner har satsat på att både vidga koordinatorns uppdrag och att införa fler koordinatorer i vården. Det innebär att fler patienter kan få ett bra och effektivt stöd i sin sjukskrivning och rehabilitering, säger Heléne Lundkvist Nymansson, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Idag finns koordinatorer på nästan alla vårdenheter i primärvården och under 2017 har landsting och regioner arbetat med att införa funktionen på sjukhuskliniker där det förekommer många sjukskrivningar, till exempel inom psykiatri och ortopedi.

I rapporten uppger allt fler landsting och regioner att rehabiliteringskoordinatorn är en mycket viktig länk för att förbättra samverkan runt patienten. I takt med att koordinatorns uppdrag blivit tydligare och mer ingående ser också fler nyttan med funktionen. Däremot upplevs det att koordinatorn har för lite tid för arbetet i förhållande till uppdraget.

Satsning på kompetens

Under 2017 har samtliga landsting och regioner gett rehabiliteringskoordinatorerna kompetensutveckling i försäkringsmedicin, jämställdhet och våld i nära relation.

– Det är bra att landstingen och regionerna har satsat på kompetensutveckling för den här yrkesgruppen. Vi vet att det finns många bakomliggande faktorer till att en sjukskrivning blir lång, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Regeringen har också utrett hur funktionen kan bli permanent i hälso- och sjukvården. SKL är positiv i remissvaret till den nya lagen och instämmer till stor del i utredningens förslag. SKL anser dock att utredningen har gjort en för snäv tolkning av koordineringsuppdraget och att denna begränsning gör att funktionen inte kommer att ge önskad effekt.

SKL:s stöd till landstingen

SKL har under de senaste åren tagit fram olika material och stöd för dem som arbetar som koordinator och för dem som leder funktionen. Stödet är särskilt viktigt om regeringens ny lag om koordineringsinsatser införs i januari 2019 som planerat. Några exempel på det stöd som erbjuds är en metodbok för rehabiliteringskoordinatorer och en bok för verksamhetschefer, samt besök i landsting och regioner inriktat på stöd och kompetensutveckling inom ledning och styrning. Hösten 2018 släpps också en helt ny webbutbildning för koordinatorer.

Funktionen för koordinering har vuxit fram genom de överenskommelser som har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet under ett antal år. Rapporten redogör för landstingen och regionernas arbete under 2017 inom villkor 2 Funktion för koordinering, som ingick i SKL:s och regeringens överenskommelse om en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!