Publicerad: 14 december 2018

Nyhet

Komvux blir en allt viktigare del av utbildningssystemet

SKL ställer sig bakom tydligare mål och nya urvalsgrunder för komvux och instämmer i behovet av konkreta utvecklingsförslag för den kommunala vuxenutbildningen.

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

Lena Micko.

– I dagens arbetsliv är det snarare regel än undantag att byta arbetsuppgifter, jobb och bransch. Utbildningssystemet och framtida urvalsregler behöver underlätta yrkesväxling också för individer som har en tidigare utbildning eller är etablerade på arbetsmarknaden, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL ställer sig bakom ett förtydligat mål om vuxenutbildningens roll för arbetslivets kompetensförsörjning och nya urvalsregler. SKL delar också utredningens bedömning att det bör vara individens behov av utbildningen, inte omfattningen av tidigare utbildning, som är utgångspunkt för ett urvalsförfarande till komvux.

– Den kommunala vuxenutbildningen har en central roll för individen och för att klara kompetensförsörjningen till många yrken. För att kunna fungera, behöver komvux vara öppen för en bredare målgrupp, säger Lena Micko.

Behov av stödfunktioner

En utmaning är att målgrupperna för vuxenutbildningen ofta är personer som inte har svenska som modersmål, unga som i många fall har flera skolmisslyckanden bakom sig, och personer i behov av särskilt stöd i olika grad. Det ställer ökande krav på vuxenutbildningen och SKL ser ett behov av nationella insatser för att utveckla stödfunktionerna inom vuxenutbildningen.

Sammantaget innebär förslaget att nya uppgifter tillkommer för kommunerna. SKL förutsätter att staten ersätter kommunerna för dessa nya uppgifter enligt finansieringsprincipen.

Översyn av statsbidrag för yrkesvux

För att utveckla yrkesutbildningar för vuxna vill SKL att regeringen ser över statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Ett sänkt krav på medfinansiering, högre ersättningsnivåer för dyrare utbildningar och en ökad långsiktighet i statsbidraget är några förslag som SKL driver.

Under 2017 studerade knappt 235 000 elever inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå år inom komvux. Det motsvarar 4 procent av befolkningen i åldern 20–64 år. Över en period på fem år har komvux på grundläggande nivå och gymnasial nivå ökat med drygt 45 000 elever.

Det var cirka 163 00 elever som deltog i svenska för invandrare (sfi) 2017. Antalet elever har ökat varje år under 2000-talet. Sedan 2007 har antalet elever mer än fördubblats. Mellan 2016 och 2017 ökade antalet elever från ca 150 000 till 163 000 elever.

Kristina Cunningham
Utredare, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!