Publicerad: 28 augusti 2019

Nyhet

Kommunernas ansvar för arbetsmarknadsinsatser ökar

Kommunerna gör allt större insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, både vad gäller fler deltagare och anställda. Det visar den senaste sammanställningen från SKL.

Leif Klingensjö.

Leif Klingensjö.

Drygt 108 500 personer deltog i olika kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2018. Siffrorna bygger på inrapporterad statistik från 260 kommuner, och är omräknat till samtliga kommuner. Det är en ökning med runt 8 200 personer jämfört med år 2017 och 13 600 jämfört med 2016.

Många behöver extra stöd

Antal anställda inom kommunerna som arbetar med arbetsmarknadsfrågor var 2018 fler än 5 300 personer och kommunernas nettokostnad för arbetsmarknadsinsatser uppgick till över 5 miljarder kronor.

− Kommunerna tar ett allt större stort ansvar för arbetsmarknadspolitiken, trots att den är ett statligt ansvar. Flera av de insatser som kommuner arbetar med idag är viktiga för att rusta deltagarna för att komma närmare arbetsmarknaden. Det gäller särskilt för grupper som av olika anledningar behöver extra stöd, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelning för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Majoriteten saknar högskoleutbildning

Nästan två tredjedelar av deltagarna, 61 procent, saknar gymnasieutbildning varav 24 procent har en icke fullgjord grundskoleutbildning. Drygt 60 100 personer avslutade en arbetsmarknadsinsats under året. Av dessa hade 37 procent börjar arbeta eller studera (27 procent arbete och 10 procent studier).

− Vi kan konstatera att det finns en mängd utmaningar som är gemensamma för kommunerna och Arbetsförmedlingen. Dit hör insatser för att underlätta inträdet för ungdomar som saknar gymnasieutbildning eller har någon form av arbetshinder, samt insatser för nyanlända med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Leif Klingensjö.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet.

SKL samlar in arbetsmarknadsstatistiken en gång per år. En majoritet av kommunerna, 90 procent, har bidragit med uppgifter för verksamhetsåret 2018. Statistiken publiceras och är tillgänglig för alla i kommun- och regiondatabasen Kolada. Databasen innehåller information om målgrupper kommunerna arbetar med, vilka insatser som erbjuds, hur arbetet är organiserat och vilka resultat som uppnås.

Per Överberg
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!