Publicerad: 24 juni 2019

Nyhet

Kömiljard ska minska väntetiderna till vård

SKL och regeringen är nu överens om en ny uppdaterad kömiljard. Under 2019 ska 1,6 miljarder kronor fördelas till regionerna för att minska väntetiderna till vården.

En läkare undersöker ett barn i vården

– Vi är glada att vi nu nått en överenskommelse med regeringen. Det här är en viktig satsning som förhoppningsvis kommer bidra till att vi får förnyad kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten i vården, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Överenskommelsen för 2019 omfattar totalt 1 610 000 000 kronor. 80 procent av medlen är prestationsbundna. För att kunna ta del av stödet behöver regionerna visa på att de minskat väntetiderna i vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med specialistvården eller får en operation inom 60 dagar. Övriga 20 procent fördelas jämt mellan regionerna, beräknat på antalet invånare.

Tillgänglighet är mer än väntetider

– Väntetiderna till vården är idag på många håll för långa och behöver kortas. För att lyckas krävs en lång rad långsiktiga insatser som bidrar till förändrade och utvecklade arbetssätt, säger Marie Morell.

Under hösten ska SKL och regeringen fortsätta arbetet med att ytterligare utveckla formerna för en kömiljard inför 2020. Det handlar bland annat om att tydligare kunna beskriva vad som är god tillgänglighet utifrån ett patientperspektiv. Ambitionen är att bättre kunna mäta den faktiska tillgängligheten till vården.

– Tillgänglighet handlar om så mycket mer än väntetider. Den upplevda tillgängligheten kan handla om tillgång till information, stöd till egenvård, bemötande, trygghet eller möjlighet att boka tid till vårdgivaren när jag har behov. En ny modell behöver kunna uppmuntra den utvecklingen också, säger Marie Morell.

Fakta om vårdens tillgänglighet

Under 2018 kom 86 procent av de som sökte vård i kontakt med primärvården samma dag. 90 procent fick träffa en läkare inom sju dagar.

Under 2018 fick 87 procent av patienterna ett planerat nybesök till läkare i specialiserad vård inom 90 dagar. 81 procent fick en planerad operation i specialiserad vård inom 90 dagar. Nästan hälften av alla nybesök i specialistvården och alla operationer sker idag inom 30 dagar.

81 procent av invånarna upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.

Harald Grönqvist
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!