Publicerad: 17 november 2017

Nyhet

Jämlik och jämställd arbetsmarknad fokus på EU-toppmötet

Idag samlas EU:s stats- och regeringschefer, institutioner och arbetsmarknadens parter till ett informellt toppmöte i Göteborg. I fokus står arbetsmarknadsfrågor och den sociala dimensionen.

EU-flagga

SKL finns på plats vid det informella toppmötet för att föra fram kommuners, landstings och regioners perspektiv. Ordförande Lena Micko, andre vice ordförande Anders Knape och förhandlingsdelegationens ordförande Ulf Olsson deltar i diskussionerna.

De sociala utmaningarna är framtidsfrågor för EU-samarbetet. EU bör sätta en tydlig agenda för de sociala insatserna med konkreta insatser så nära medborgarna som möjligt. EU:s medlemsstater kan lära av varandra inom ramen för EU-samarbetet, men det är medlemsstaterna och den lokala och regionala nivåerna som måste äga besluten om hur de gemensamma målen ska nås.

– Det är ett unikt tillfälle att för EU:s ledare lyfta fram rollen för kommuner, landsting och regioner. Som Sveriges största arbetsgivarorganisation och med våra medlemmars ansvar för välfärdens utveckling, är vi en mycket viktig aktör för att skapa välfungerande arbetsmarknader och social trygghet för alla, säger Lena Micko.

Lena Micko kommer att tala inför EU:s stats- och regeringschefer. I sitt inlägg kommer hon att lyfta parternas viktiga roll på den europeiska arbetsmarknaden och trycka på vikten av att EU:s medlemsstater tar till vara parternas kompetens och har förtroende för parternas förmåga att bidra till en god utveckling av arbetsmarknaden.

Ett tema för Lena Mickos anförande är betydelsen av jämställda och jämlika arbetsmarknader.

– Ska vi ha tillväxt inom EU, kräver det att kvinnor och män kan delta på lika villkor i arbetslivet. Det kräver också att nyanlända får rätt stöd för att etablera sig snabbt på arbetsmarknaden. Det kommer jag att tala om på det informella toppmötet, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!