Publicerad: 17 december 2018

Nyhet

Insatser för unga kräver ekonomiska förutsättningar

Utredningen om samordning av insatser för unga som varken arbetar eller studerar innehåller flera angelägna förslag som den nya regeringen skyndsamt bör överväga och behandla som en helhet.

Lena Micko

Lena Micko

Idag lämnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sitt yttrande över betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11). Många av förslagen är mycket angelägna och bör införas snabbt. Att unga fullföljer en gymnasieutbildning och får stöd i sin etablering på arbetsmarknaden är viktigt både för individen och samhället.

Samordning på alla nivåer

– Vi anser att förslaget om vägledande avslutningssamtal för ungdomar som vill avbryta sin utbildning bör införas, men att utredningens kostnadsberäkningar är bristfälliga. Kommunerna måste ges de ekonomiska förutsättningar som krävs, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Ett annat exempel på en viktig fråga är samordning på statlig nivå för att de uppdrag som ges olika myndigheter inte ska kollidera. Samordning måste ske både nationellt, regionalt och lokalt.

Ett kunskapscentrum för arbetet mot studieavbrott inrättas på SKL

SKL:s styrelse har beslutat att arbetet för att förebygga studieavbrott ska vara en prioriterad fråga 2019. Många nya metoder och rutiner har utvecklats de senaste åren. För ökad likvärdighet och större genomslag behövs ett mer samlat nationellt arbete. SKL kommer därför att inrätta ett kunskapscentrum för arbetet mot studieavbrott.

– En fullständig gymnasieutbildning är avgörande för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetet med att fler elever ska fullfölja en gymnasieutbildning är därför mycket viktigt. Vi avser att föra en dialog med den nya regeringen och myndigheterna om hur vi tillsammans kan utveckla arbetet, säger Lena Micko.

Åsa Ernestam
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!