Publicerad: 7 oktober 2016

Nyhet

Inför regionreformen enhetligt

Färre och jämnstarka regioner behövs. Det är viktigt att tidplanen hålls och att förändringar införs samtidigt. Det slår SKL fast i sitt yttrande till Indelningskommittén.

I delbetänkandet som är ute på remiss föreslår Indelningskommittén att 21 olika stora län blir sex jämnstarka regioner efter valet 2022. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansluter sig i sitt remissyttrande till kommitténs övergripande slutsatser, men tar inte ställning till den exakta indelningen.

Tidplanen måste hållas

SKL vill särskilt poängtera vikten av att reformen behandlas av riksdagen under den här mandatperioden.

– Vi har länge ställt krav på att sittande regeringar genomför en regionreform. Det är dags att ersätta en uråldrig regional struktur med en ny modern samhällsorganisation så att vi kan möta framtida utmaningar, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Genomför förändringar samtidigt

Kommitténs förslag är att tolv län går före och bildar tre regioner år 2019. SKL hade helst sett att hela den regionala förändringen genomförs då och framhåller vikten av att se helheten och ha beredskap för att kunna snabba på tidplanen. I SKL:s yttrande framhålls betydelsen av att relevanta statliga myndigheter anpassar den regionala organisationen till de nya regionerna och att det sker samtidigt som bildandet av de tre nya länen.

– Samarbetet myndigheterna emellan och med de folkvalda regionerna hämmas idag av att de alla har olika regional indelning. Med samma geografi ges möjlighet till en sammanhållen planering av offentliga verksamheter, säger Lena Micko.

Tydliggör länsstyrelsens ansvar

SKL anser också att kommittén behöver förtydliga hur ansvaret fördelas mellan nuvarande fullmäktigeförsamling och ett övergångsstyre under övergångsperioden till en ny region. Länsstyrelsernas framtida roll behöver dessutom bli tydligare så att samarbetet med regionerna underlättas. SKL ser positivt på att länsstyrelserna ska kunna ha verksamhet på flera orter och ser det som viktigt att utlokaliseringar av statliga myndigheter överlag sker till flera olika orter.
 
Sex ledamöter lämnade personlig reservation till SKL:s yttrande.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!