Publicerad: 8 november 2018

Nyhet

Hot och hat påverkar förtroendevalda i uppdraget

Hot och hat påverkar förtroendevalda i såväl det demokratiska uppdraget som i privatlivet. Det visar en ny studie från SKL som bygger på fem förtroendevaldas upplevelser.

Kommunfullmäktige.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har, genom finansiering av regeringen, genomfört en studie av fem olika fall där förtroendevalda har utsatts eller utsätts för hot och hat. Studien har genomförts för att få fördjupade kunskaper och ökad förståelse kring hur förtroendevalda upplevt situationerna.

– Det är viktigt att verka för förtroendevaldas trygghet, som en del i att bevara det svenska demokratiska systemet. De utsattas tankar, upplevelser och erfarenheter berör. Studien ger ett ytterligare underlag kring hot och hat och hur vi kan verka för att bibehålla en stark demokrati, säger Lena Langlet, handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning på SKL.

Samtalstonen har blivit hårdare

Intervjupersonerna är eniga om att sociala medier har ökat förutsättningarna för fler att delta i samhällsutvecklingen, men att det också har gjort att hot och hat har blivit allt mer synligt. Studien bekräftar bilden av en normförskjutning av det demokratiska samtalet, där en allt hårdare ton märks.

Fyra av fem intervjupersoner anser att hotet och hatet har varit tärande och påverkat såväl personen, privatlivet som det demokratiska uppdraget. En av de utsatta anser dock att det har varit riktat mot uppdraget och inte personligt, men situationen har ändå inneburit att personen vidtagit en ökad försiktighet och eftertanke.

Av de intervjuade är det enbart förtroendevalda kvinnor som har utsatts för sexistiska kommentarer. De upplever också att män kan ha svårt att förstå vilken påverkan dessa kommentarer har.

Förändringar och värdegrundsfrågor ger reaktioner

Det är framför allt frågor om integration, jämställdhet, jämlikhet samt förändringar i välfärdstjänster som genererat hot- och hatfulla uttryck och situationer. Studien har fått fram fyra ärende-/frågeområden som ger upphov till starka reaktioner och kan leda till att förtroendevalda blir utsatta: förändringar i välfärdstjänster, värdegrundsfrågor, myndighetsbeslut samt organiserade aktioner och odemokratiska rörelser.

Förebyggande arbete behövs

I studien lyfter de förtroendevalda upp några åtgärder som kan förebygga hot och hat:

  • Tydliggör vem som har ansvar för att förtroendevalda ska kunna verka under trygga förhållanden.
  • Planera för en god start av processen. Genomför riskanalyser inför frågor som skulle kunna orsaka hot och hat.
  • Ha en medborgardialog kring komplexa och omstridda samhällsfrågor i ett tidigt skede.
  • Utveckla metoder för att bemöta hot och hat från olika samhällsgrupper, andra förtroendevalda, inom partier eller inom kommunen/regionen/landstinget.
  • Se till att det finns en tydlig information och förklaring kring ett myndighetsbeslut.
  • Tydliggör den egna organisationens värdegrund.
  • Stärk det förebyggande arbetet både på nationell och lokal nivå. Arbeta aktivt med demokratifrågor och värdegrundsfrågor i skolan.

Studien presenterar erfarenheter och tankar som de intervjuade personerna har av att vara utsatta för hot och hat. Vad de ser för utmaningar och möjliga åtgärder för att hantera och förebygga hot och hat mot förtroendevalda. 

Lena Langlet
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!