Publicerad: 15 februari 2018

Nyhet

Högkonjunktur råder – men svag skatteunderlagstillväxt

Högkonjunkturen fortsätter under det närmaste året för att därefter klinga av. Från 2019 beräknas skatteunderlaget öka långsammare, visar årets första skatteunderlagsprognos från SKL.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog.

I SKL:s skatteunderlagsprognos i februari är ökningen av skatteunderlaget påtagligt lägre jämfört med föregående prognos. En viktig faktor är att SKL nu kan se att löneökningstakten är lägre än i tidigare bedömningar.

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Tillväxten i omvärlden väntas förstärkas år 2019, vilket gynnar svensk export samtidigt som den inhemska efterfrågan försvagas. SKL bedömer att svensk BNP kommer att växa långsammare under nästa år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas.

– Vi bedömer att antalet arbetade timmar inte kommer att öka under nästa år om högkonjunkturen mattas av. Det innebär att den starka skatteunderlagstillväxt som kommuner, landsting och regioner har haft under konjunkturuppgången år 2010 till 2016 nu dämpas betydligt, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Under flera år har skatteunderlaget ökat med mer än 4,5 procent per år. Från och med 2019 beräknas den årliga ökningstakten i stället ligga under 3,5 procent.

– Om inget görs, finns en risk för ett glapp mellan kommunsektorns intäkter och de växande behoven av skola, vård och omsorg, som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Kommuner, landsting och regioner behöver både anpassa verksamheten och förstärkningar från staten för att hantera de förändrade förutsättningarna, säger Annika Wallenskog.

Det underliggande skatteunderlaget för 2018 visar hur mycket skatteintäkterna skulle öka utan skattesänkningen som nu görs för pensionärer. Mellanskillnaden kommer staten dock att kompensera i form av ökade statsbidrag.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!