Publicerad: 2 maj 2019

Nyhet

Högkonjunktur går mot sitt slut 2020

Skatteunderlagstillväxten dämpas och sysselsättningsgraden sjunker något visar SKL:s skatteunderlagsprognos. Arbetsmarknaden förblir stark, men högkonjunkturen går mot sitt slut under 2020.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. I den senaste makro- och skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknas arbetsmarknaden vara fortsatt stark även under 2020, men den långa perioden av stigande sysselsättning bedöms upphöra i år.

Prognosen pekar på att högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år, med svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar som följd. Effekten på skatteunderlaget motverkas av att löneökningarna samtidigt stiger något.

Skatteunderlagstillväxten dämpas

Jämfört med SKL:s senaste prognos i februari har skatteunderlagets ökningstakt justerats upp något för 2019 och 2020 men justerats ned för 2021 och 2022. Den viktigaste förklaringen är att en större del av den sysselsättningsökning, som SKL har förutsett i förra prognosen, redan har inträffat. SKL räknar nu också med lägre lönehöjningar under hela perioden.

– Trots en liten upprevidering av skatteunderlaget är det ekonomiska läget kärvt för regioner och kommuner redan nu och tyvärr är det svårt att se någon ljusning. Det innebär ett hårt arbete att hålla tillbaka ökade kostnader kommande år om man ska undvika skattehöjningar, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

SKL gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, oktober samt december.

Underlaget syftar till att ge kommuner, landsting och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!