Publicerad: 14 juni 2018

Nyhet

Helhetsgrepp för att motverka studieavbrott

Genom individanpassat stöd och tydliga rutiner för uppföljning kan antalet elever som gör studieavbrott minska. Det visar slutrapporten av SKL-projektet Plug in.

Per-Arne Andersson.

Sedan 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) drivit samverkansprojektet Plug In för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Ett 70-tal kommuner har deltagit i projektet, som nu avslutats och sammanfattas i rapporten ”Studieavbrott – en fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet”.

– Att fler unga fullföljer sin utbildning är en viktig fråga både på individnivå och på samhällsnivå. Därför har Plug In varit så viktigt för att få en större förståelse för vad som ligger bakom avbrotten, och kunskap om hur skolor och huvudmän ska arbeta för att förhindra dem, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Metoder som fungerar

Under första perioden av Plug In (2012-2015) identifierades fem framgångsfaktorer för att motverka studieavbrott: individcentrerat arbetssätt, systematisk uppföljning av frånvaro, positiva relationer mellan elev och skolpersonal, flexibla lösningar och samverkan mellan olika professioner och instanser i samhället.

– Många ungdomar i Plug In:s målgrupp har en historik av låga resultat, låg närvaro och skolmisslyckanden bakom sig. För att nå dem behöver man tänka fritt och mindre traditionsbundet. Det är också viktigt med rutiner för tidiga insatser eftersom ett studieavbrott ofta är en konsekvens av en längre process där flera faktorer samverkar, säger Per-Arne Andersson.

Arbete på flera nivåer

I andra delen, Plug In 2.0, har huvudfokus varit att utveckla, tillämpa, implementera och sprida metoder som varit framgångsrika för att öka skolnärvaron. En del av de lokala projekten, som redovisas i rapporten, har arbetat med att förändra rutiner, system, arbetssätt och förhållningssätt generellt i skolorganisationen.

Andra har fokuserat på mer avgränsade delar av organisationen eller åtgärder som stöttar en specifik målgrupp. Utifrån de fallstudier som gjorts i projektet har det blivit tydligt att effektivt förebyggande arbete måste ske på flera nivåer.

Nytt kunskapscentrum

SKL kommer att ta till vara på den erfarenhet och kunskap som byggts upp under Plug In genom att inrätta ett kunskapscentrum för att fortsätta att stärka arbetet med att förebygga studieavbrott på lokal, regional och nationell nivå.

  • Plug In 2.0 har drivits av SKL i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Jämtland Härjedalen, Regionförbundet i Kalmar län, Region Västerbotten, Region Östergötland, Region Kronoberg, Region Gävleborg samt Kommunförbundet Skåne.
  • I de åtta regionerna har 59 lokala projekt (projektverkstäder) genomförts.
  • Projektets första omgång pågick mellan åren 2012 och 2015. Hösten 2015 tog Plug In 2.0 vid där den första Projektperioden slutade.
  • Plug In har varit finansierat av Europeiska socialfonden och av de medverkande parterna. Totalt har projektet omfattat 160 miljoner kronor.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!